Formålet med NAV er flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, rett hjelp til rett tid, samt et helhetlig og koordinert tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov. Skal intensjonene med NAV lykkes, er det nødvendig å tenke både arbeid og rehabilitering i et helhetlig perspektiv.

Sosionomer i NAV arbeider både innenfor statlige og kommunale tjenesteområder. Sosionomer har kunnskap om forholdet mellom mennesker og samfunn og hva som bidrar til utenforskap. De har kompetanse i å arbeide med sammensatte livsutfordringer, koordinering og tverrfaglig samarbeid, og bidrar til et helhetlig og godt tjenestetilbud i NAV.

"Sosionomen har kunnskap om motivasjon, veiledning, arbeidsinkludering og tverrprofesjonelt samarbeid og kan gi mennesker arbeidsrettet oppfølging i samarbeid med den enkelte, arbeidsgivere og andre aktører."

Sosionomens kunnskap og kompetanse

Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidrar til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom:

 • å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenester.
 • ulike sosialfaglige arbeidsformer, der brukeren er aktiv deltaker og mobiliserer egne og omgivelsenes ressurser.
 • endringsarbeid, motivasjonsarbeid, tverrfaglig samarbeid og ulik metodikk innen individuelt, gruppe og samfunnsarbeid.
 • kommunikasjon, relasjon og konfliktløsning med ressursperspektiv og medvirkning som bærende element.
 • kunnskap om helse- og velferdstjenester og kan formidle kontakt og initiere til samarbeid med andre hjelpeinstanser.
 • kunnskap om ulike livsutfordringer som rus og avhengighet og psykisk helse.
 • kunnskap om migrasjon og om sosialt arbeid i flerkulturelle kontekster.
 • kunnskap om familiesystemer og har kompetanse på å ivareta et helhetlig barne- og familieperspektiv.
 • kunnskap om velferdslovgivning og kompetanse i lovanvendelse, skjønnsutøvelse og forvaltning (saksbehandling).
 • kunnskap om etikk, og har kompetanse i å identifisere og håndtere etiske dilemma.

 

Hva jobber sosionomer i NAV med?

 • Råd og veiledning på ulike livsområder, for eksempel økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Saksbehandling og arbeidsrettet oppfølging.
 • Kartlegging og motiveringsarbeid med mål om endring av livssituasjon.
 • Individuelle samtaler, praktisk bistand og oppfølging.
 • Introduksjonsprogram og bosetting av flyktninger.
 • Ledelse og koordinering av tjenestetilbud, både på individ og organisasjonsnivå.
 • Tverrprofesjonelt samarbeid med ulike aktører for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud, hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle, for eksempel ansvarsgrupper.

Navet i NAV

Sosionomer jobber i samarbeid med den enkelte som trenger tjenester fra NAV. Noen ganger vil det innebære at sosionomer også jobber med de relasjoner den enkelte tjenestemottaker inngår i, for eksempel familie og nettverk. Samarbeid er viktig for gode og helhetlige tjenester for den enkelte, og sosionomer har særskilt kompetanse i å koordinere tverrprofesjonelt samarbeid. Sosionomer har også kunnskap om politisk påvirkningsarbeid, og kan samarbeide med politiskere, bruker- og interesseorganisasjoner for å få til endring på et overordnet nivå.

Last ned PDF-versjon av brosjyren her. (170KB)

Sosionomen i NAV