Vel vitende om at den tverrfaglige skolen er i vinden, feiret vi jubileum for FOs skolekonferanse. Politikere og skoleledere har fått øynene opp for oss! Å satse på våre yrkesgrupper i skolen gir resultater. Det formidles i fagpresse og av skoleledere, og gjenspeiles i økende politisk begeistring for vårt skolebidrag

Ingenting vokser inn i himmelen, i alle fall ikke av seg selv. Vi vil peke på noen helt sentrale faktorer som er med på å gjøre ansettelser av miljøterapeuter i skole til en suksess.

Ledelsen må ønske tverrfaglig samarbeid. Miljøterapeuter må få jobbe med miljøterapi, ikke brukes til å fylle skolens vikarbehov. Den generelle delen av læreplanverket, snart ny overordnet del, må framsnakkes. Opplæringslovens formålsparagraf sier: Skoleelever skal «..utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet…». Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har kunnskap skreddersydd til å oppfylle disse kravene. Vi kan jobbe forbyggende på ulike nivå, og er gode på samarbeid med hjelpeapparatet.

Faglig fellesskap. Det bør helst være flere enn en miljøterapeut på hver skole. I det minste må det tilrettelegges for kontakt med andre miljøterapeuter i skole, gjerne i faglige nettverk. Vi må ha mulighet til faglig utvikling ved deltakelse på kurs og konferanser som FOs skolekonferanse. Systematisk veiledning fra godkjent veileder tilhørende egen profesjon vil helt klart gi et løft til vårt arbeid i skolen. Tilrettelegging for et godt samarbeid med PPT vil være helt avgjørende for dra mest mulig nytte av våre ressurser.

Arbeidsforhold. Kontinuitet og kvalitet i arbeid henger sammen med betingelser i eget arbeidsforhold. For mange miljøterapeuter knyttes det utfordringer til arbeidsavtaler og organiseringen av arbeidstiden, herunder tid til forberedelser, etterarbeid, og tid til dokumentasjon. Skoleledere bør gå i dialog med oss og våre tillitsvalgte for å finne gode løsninger til beste for elevene. Vi ønsker oss tydelige og faglige forankrede arbeidsinstrukser som vi og skoleledelsen har et aktivt forhold til. Heltidsstillinger er en nøkkel for å kunne jobbe godt over tid som en del av laget rundt eleven.

Et siste ønske fra oss, på vegne av en fremtidig, god, tverrfaglig skole: Lovfest krav om miljøterapeuter ved alle skoler!

 

 

Fellesorganisasjonen (FO) Region Sør, skolekonferansen 2019