Fellesskolen er viktig i norsk samfunnsbygging. Det er politisk enighet om at vi vil ha en skole som speiler samfunnet slik det er.  Til tross for det har vi ingen fellesskole når barn med utviklingshemming får undervisning utenfor vanlige klasser. De er ikke en del av klassemiljøet. De mister muligheten til å få relasjoner til andre barn. De andre barna mister muligheten til å bli kjente med mennesker som har andre forutsetninger enn dem selv.

En mangfoldsskole har rom for alle; en skole hvor alle barn har sin plass, og hvor alle barn får fullverdig undervisning. Vi trenger skoler som legger til rette for vennskap mellom ulike barn. En slik skole er et av de viktigste bidragene når vi vil oppnå samfunnsdeltakelse for alle. 

Noen barn trenger mye hjelp og tett oppfølging fra voksne. Andre klarer det meste selv. Noen barn kan trenge tid alene eller i små grupper, men ingen bør ekskluderes helt fra klassen og skolemiljøet.   Derfor er det viktig med nok voksne med riktig kompetanse i skolen. Alle må få opplæring fra kompetente fagfolk. Vi trenger pedagoger til å undervise og formidle kunnskap, vi trenger vernepleiere som har kompetansen til å legge til rette for barn med utviklingshemning og vi trenger miljøterapeuter som jobber med enkeltelever, familier og miljøet på skolen. En tverrfaglig skole gir bedre læringsmiljø. En skole med spesialisert og skreddersydd kompetanse øker muligheten for at flere elever mestrer skolehverdagen. Lærere og sosialarbeidere danner i samarbeid et godt lag rundt skolehverdagen til barna våre.

Fellesorganisasjonen mener at det umiddelbart må starte et arbeide med:

Endring av opplæringsloven. Slik at alle elever får rett til opplæring fra fagfolk med godkjent opplærings- og undervisningskompetanse.

Tverrfaglighet i alle skoler. Det må være tilstrekkelig spesialpedagogisk, sosialpedagogisk og helse -og sosialfaglig kompetanse i alle skoler.

Å opprette gode utdanningstilbud til mennesker med utviklingshemming på universitetsnivå.

Ved å legge til rett for mangfold og inkludering skaper vi et samfunn hvor alle barn lærer at de er elsket, og at alle mennesker er like verdifulle.