Fellesorganisasjonen (FO) organiserer mange ansatte i barneverntjenesten. Her er fem tiltak vi mener vil skape et bedre barnevern:

 

  1. Rett til hjelp

FO krever at alle barn som har behov for det må ha rett på hjelp fra barneverntjenesten. Slik er det ikke i dag. Stortingspolitikerne må derfor bestemme at en ny barnevernslov skal være en rettighetslov for barn. Dette er grunnleggende for en kvalitetsreform i barnevernet.

 

  1. Nok ansatte

FO vil ha en barneverntjeneste hvor de ansatte får gjort en god jobb. FOs barnevernundersøkelse fra 2015, viser at ca. 80 % av ansatte i kommunalt barnevern opplever at en for stor arbeidsmengde hindrer dem i å gjøre en god nok jobb. Det er alvorlig. Vi krever derfor en veiledende bemanningsnorm som gir den ansatte nok tid til å gjøre en god jobb. Derfor bør ikke de ansatte ha ansvar for flere enn 9-15 barn hver samtidig. Hvorfor vil ikke politikerne ha en bemanningsnorm i barneverntjenesten når de vil ha det i skolen og barnehagen?

 

  1. Kvalifiserte ansatte

FO mener at det må være kompetansekrav for å kunne jobbe i barneverntjenesten. I dag finnes ingen slike krav. Kommunene kan ansette hvem de vil. FO vil at det skal lovfestes kompetansekrav i ny barnevernslov. Helhetlige og gode barnevernfaglige vurderinger og beslutninger er det barnevernspedagoger og sosionomer som gjør best. Disse profesjonene er de eneste som har en utdanning som fullt ut kvalifiserer til å jobbe i barneverntjenesten.

 

Det vil finnes sosionomer og barnevernspedagoger som ikke er egnet til å jobbe i barnevernet. Derfor vil vi at barnevernspedagoger og sosionomer skal ha autorisasjon, på linje med helsepersonell. En autorisasjon vil bidra til å sikre kvalitet - både i barnevernet og i andre tjenester.

 

  1. Rett til ettervern

Vi i FO ønsker at ungdom i barnevernet må få en lovfestet rett på ettervern. Vi vet at unge med barnevernsbakgrunn i mye større grad enn andre strever med voksenlivet. De har blant annet økt risiko for helseproblemer, tidlig død og for å bli trygdemottakere. De som har hatt ettervernstiltak klarer seg bedre enn de som ikke har hatt det. Derfor er et godt ettervern en forutsetning for å bidra til gode voksenliv for barn og unge som får hjelp fra barnevernet.

 

  1. Mer penger

FO krever at det prioriteres penger til å ruste opp barnevernet. Det er fortsatt behov for flere øremerkede midler til nye stillinger i barneverntjenesten. Mer penger er nødvendig for at barn i barnevernet skal få den hjelpen de har rett på, og for at de ansatte skal få gjort jobben sin på en god måte. 

 

Et bedre barnevern koster. Vi får ikke et bedre barnevern enn det vi betaler for. Hvor lenge skal barn, foreldre og ansatte få unngjelde for politikernes ansvarsfraskrivelser?

 

Ved valget 11. september kan du stemme på et regjeringsalternativ som vil prioritere en solid satsning på barnevernet.

Godt valg!