Regjerningens forslag til statsbudsjett er et budsjett som gjør de rike rikere og de fattige fattigere. Felllesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere mener budsjettet får uheldige konsekvenser for våre medlemmers arbeidshverdag og for livskvalitet til de vi jobber med.

Familier som allerede har stram økonomi rammes hardt av regjeringens kuttforslag. Skatteklasse 2 fjernes og barnehageprisen økes. Det rammer enslige forsørgere. Barnetrygden økes ikke, og har ikke gjort det siden 1996. Familier som bor på asylmottak er blant Norges aller fattigste. Regjeringen velger å opprettholde regelen om at de ikke kan ha en månedsinntekt over 10 000 kroner. Svært dårlig økonomi hindrer deltakelse i samfunnet og integrering. Familier med alvorlig syke barn får en vanskeligere situasjon. Når retten til pleiepenger innskrenkes, får det konsekvenser for familieøkonomien. Det betyr at familier som allerede har en vanskelig livssituasjon som følge av alvorlig sykdom, også får lavere inntekt. Kuttene fører til flere fattige barn.

Innstramning i retten til dagpenger og APP presser mennesker uten arbeid over på sosialstønad. Det betyr dårligere og mer ustabil økonomi for den enkelte og flere utgifter for kommunene. Vi har ingen tro på at reduserte ytelser skal motivere folk til å gå ut i arbeid og sikre dem jobb. Det er positivt at det bevilges mer til enkelte tiltak som hjelper ungdom og mennesker med psykisk lidelser og rusmisbruk ut i ordinært arbeid. Forsiktig satsing på enkelttiltak er ikke nok. Om regjeringen mener alvor med å få mennesker fra trygdeytelser over til varig lønnet arbeid må vi få en storstilt satsning og målrettede tiltak i regi av 

NAV. De som er uten arbeid må få et reelt tilbud om lønnsarbeid.,

Å ha en funksjonshemming kan føre til ekstrautgifter i hverdagen. Om budsjettforslaget vedtas, vil det føre til at mange får større utfordringer med å få enden til å møtes. Grunnstønaden økes ikke i takt med prisveksten og bostøtteordningen blir stående på stedet hvil.

Heller ikke i kriminalomsorgen finner vi den satsningen vi ønsket. Regjeringen legger opp til fengsler som i all hovedsak er oppbevaring og straff. Det er ingen økt satsing på rusmestringsenheter, programmer eller fengselshelsetjeneste. Det svekker de ansattes mulighet til å jobbe med de innsatte for å hindre ny kriminalitet etter løslatelse. Vi ønsker oss en kriminalomsorg hvor det satses på å hjelpe de innsatt inn i lønnet arbeid etter endt soning, det hindrer ny kriminalitet. For å få det til må de innsatte som trenger det tilbys både nødvendig behandling, og utdanning med tanke på arbeid.

Avslutningsvis vil vi gi regjeringen honnør for å prioriteter rusfeltet og psykisk helsevern. Det er veldig bra, men det er helt nødvendig med øremerkede midler, til kommunene, om det skal bli en reel satsing på tiltak for mennesker med psykiske plager eller rusproblemer.

Til tross fore enkelte gode tiltak er regjeringens forslag til statsbudsjett, et budsjett som gjøre de rike rikere og de fattige fattigere. Vi håper budsjettforhandlingene resulterer i et budsjett med en klarere sosial profil, med opprustning av de offentlige velferdstjenestene og utjamning av sosiale forskjeller.

20.10.17 til Gjengangeren og Østlands-Posten

Lise Holm og Vidar Byholt