Publisert:14. desember 2017, kl. 14:07

       

LESERBREV 

«Tradisjonell og sneversynt sykdom og behandlingsoppfatning har store samfunnsøkonomiske omkostninger» skriver Sissel Austberg i Tønsbergs blad 11.12.17 Hun utfordrer fagmiljøet til å se helhet i møte med pasienter. Vi sosialarbeidere tar utfordringen.

LES OGSÅ: Vi kan ikke behandle oss ut av alle lidelser og sykdommer bare med medisiner

Helse påvirker vår psykososiale situasjon og vår psykososiale situasjon påvirker helse. Tverrfaglighet i tjenesten er avgjørende for mennesker med diffuse eller sammensatte lidelser. Somatiske, psykiske og sosiale vansker kan føre til dårlig livskvalitet. Å treffe fagfolk som forstår, kan lindre plagene. Vi trenger legen som behandler kroppen, og psykologen som behandler sjela, men terapi og behandling blir ikke virksom om den foregår uavhengig av sosial kontekst. Rett sosialfaglig oppfølging er avgjørende for god helse.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har gjennom sin utdanning ulike kombinasjoner av helse- og sosialfaglig kompetanse. Vi sosialarbeidere vet mye om hvilke sosiale konsekvenser sykdom og skade har for den enkelte og de pårørende.

Sosialarbeidere vet også mye om hvordan sosiale faktorer påvirker sykdommens uttrykk og forløp. Vår kompetansen er viktig for å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Sosialfaglig kompetanse er viktig for fremme myndiggjøring og brukermedvirkning, og å få samarbeidet mellom ulike instanser til å skli. Reel brukermedvirkning og godt tverrfaglig samarbeid  hindrer at mennesker blir kasteballer i systemet.

En god helsetjeneste er en helse- og sosialtjeneste, som tilbyr somatisk, psykologisk og psykososial bistand og behandling. Det hjelper mennesker med diffuse lidelser og  sammensatte lidelser, til bedre livskvalitet og bedre fungering i samfunnet.

Vi sosialarbeidere vil se helheten i møtet med pasienten, og sender utfordringen videre ikke bare til fagmiljøene, men mest av alt til politikerne. Sosialfaglige kompetanse, sammen med helse og psykologfaglig kompetanse, må være en del av den kjernekompetanse enhver kommune og spesialisthelsetjeneste skal tilby brukere og pasienter. Det vil gi helhet og tverrfaglighet, og vi slipper at noen blir kasteballer i systemet.

Lise Holm og Vidar Byholt

Fylkesleder og fylkesekretær i FO Vestfold

Tønsberg