FO Vestfold har oversendt til partiene konkrete forslag til programarbeidet. FO Vestfold er opptatt av at partiene inkludere i sine partiprogrammer viktige tema som vil bidra til å styrke tjenestene til innbyggeren i kommunene og bidra til bedre levekår for det meste utsatte gruppene i samfunnet. Videre er FO Vestfold opptatt av å sikre gode arbeidsforhold for våre medlemmer i kommunen

Dette er teksten som er oversendt programkomiteene: 

Barnevern

Kommunen har stort ansvar for barn som utsettes for overgrep, omsorgssvikt eller på annen måte lider overlast. Barneverntjenesten har en viktig funksjon, de skal undersøke saker hvor det er mistanke om omsorgssvikt eller overgrep, de skal følge opp barn og familier som har det vanskelig, og de skal sett inn riktige tiltak for å hjelpe. Det er viktig at barnevernet har nok og kompetente ansatte.

FO i Vestfold vil at:

 • Ansatte i barneverntjenesten er blant de arbeidstakere som oftest utsettes for trusler, sjikane og hets i forbindelse med jobben.  Politikerne må gå i front og jobbe for at barnevernet både skal gi gode tjenester og være et godt sted å arbeide.
 • Alle saksbehandlere i barnverntjenesten må ha relevant høgskole/universitetsutdanning – barnevernsfaglig eller sosialfaglig.
 • Ingen saksbehandler skal ha mer en 9-15 familier å følge opp.
 • Barneverntjeneste må informere om sitt arbeid i alle barnehager og skoleklasser hvert år. Informasjon skal gis til både barn og ansatte.
 • Utekontakt/oppsøkende team og barneverntjeneste må informere om sitt arbeid i alle ungdomsskoleklasser hvert år.
 • Ettervern for barn som har vært under omsorg av barneverntjenesten må prioriteres på lik linje med andre barnevernstiltak.
 • Det må legges til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i barnverntjenesten.
 • Kommunen må ha strategi for å beskytte ansatte mot vold, trusler og annen form for sjikane.

Barneansvarlige i kommunen

Klart definert ansvar for oppfølging av barn og familier med alvorlig sykdom er et gode både for familiene som har behov for hjelp, og for samarbeidende helsepersonell.

Barn som er pårørende til alvorlig syke får ikke god nok oppfølging. Barn må ses og ivaretas når deres nærmeste er alvorlig syke. I likhet med sykehusene, må kommunen ha barneansvarlig personell, som organiserer og har oversikt over tilbudet til barn og familier når noen i familien alvorlig syk.

FO Vestfold vil at:

 • Alle helse- og velferdstjenester som retter seg mot voksne med barn, skal ha en barneansvarlig, med barnefaglig kompetanse.
 • NAV-kontor skal ha barneansvarlige, med barnevernfaglig eller sosialfaglig kompetanse.

Barn i lavinntektsfamilier:

Fattigdom i Norge er mer enn mangel på mat, klær og bolig. Barn i fattige familier fratas mulighet til å delta sammen med andre barn. Gode relasjoner til jevnaldrende er avgjørende for at barn skal ha det bra, utvikle seg og ha gode liv. Barn forteller at noe av det verste med å være fattig er å ikke kunne være med på det de andre gjør. Følgende tiltak vil gi barn i lavinntektsfamilier bedre muligheter:

 • Sosialhjelp beregnes på minimum SIFO-nivå
 • Barnetrygden holdes utenfor når sosialhjelpen skal beregnes
 • Gratis barnehage til lavinntektsfamilier
 • Gratis skole og skolefritidsordninger
 • Alle barn skal ha mulighet til å delta på aktiviteter utenom skoletid

Skole og barnehage

Barnehage og skole utfordres når barna ikke lærer, lykkes og trives. Noen avslutter grunnskolen uten å ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter som trengs til mestre voksenlivet på en god måte. Det er viktig å skape en skole der alle barn blir sett. Tverrfaglighet er viktig for å sikre alle elevers rett til opplæring, og bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Lærere trenger et tverrfaglig team for å drøfte uro og bekymring når barn sliter faglig eller sosialt.

FO Vestfold vil at:

 • Det må ansettes miljøterapeuter med sosialfagligkompetanse i skoler og barnehager. Miljøterapeutene skal jobbe med både miljø og enkelte barn med psykososiale utfordringer.
 • Det ansettes miljøterapeuter til å jobbe med barn med funksjonsnedsettelser, med mål å integrere barna i skolemiljøet på en hensiktsmessig måte.
 • Utekontakten må være tilgjennlig for drøftinger med ungdomskolene, og bistå med tiltak, når det oppstår vanskelige situasjoner. Fokus på ungdomsmiljø, og ikke bare på enkelt eleven er vesentlig i drøftinger og problemforståelse, når det skal settes inn tiltak og finnes løsninger.

Ungdom

Kommunen har et spesielt ansvar for ungdom som sliter sosialt, psykisk, med rusmiddelbruk eller har andre utfordringer i sin hverdag. Forebygging må drives på flere nivåer. Kommunene må ha en helhetlig tiltakskjede med ulike tiltak. Tidlig innsats rettet mot sosiale, psykiske eller rusmiddelproblemer handler om å oppdage utsatte barn, unge og familier, og ha gode tiltak når problemer er avdekket.

Kommunen må drifte:

 • Fritidsklubber, hvor det er ansatt voksne med sosialpedagogisk/sosialfaglig kompetanse, i ungdommenes lokalmiljø.
 • Et trygt, rusfritt sted å gå til i sentrum, ungdomshus, hvor det er ansatt voksne med sosialpedagogisk/sosialfaglig kompetanse
 • Utekontakt/team som driver oppsøkende sosialt arbeid rettet mot utsatt ungdom og ungdomsmiljøer i kommunene
 • Fritidsklubb spesielt tilrettelagt for ungdom med utviklingshemming, med sosialfaglig og vernepleierfaglig ansatte
 • Alle ungdomsklubber/ungdomshus må ha universell utforming

Tilbud til enslige mindreårige flyktninger

Enslige, mindreårige asylsøkere må ha samme rettsvern som andre barn. Alt arbeid med disse barna må derfor hjemles i barnevernloven. Vedtak gir barna et sterkere rettsvern gjennom blant annet klageadgang og tilsyn med omsorgssituasjonen.

FO Vestfold vil at:

 • Kommunen skal fatte barnevernsvedtak for alle barn under som er under omsorg av kommunen
 • Det skal settes krav om sosialfaglig kompetanse og voksentetthet rundt barna.

Kompetansekravene må ligge på samme nivå som i barnevernsinstitusjoner

for øvrig

Arbeid

Varig lønnsarbeid er den beste måten å fremme integrering i samfunnet og komme ut av fattigdom. Kommunen og NAV har en viktig rolle i å bistå de som trenger ekstra hjelp for å komme i arbeid.

FO Vestfold vil at:

 • Sosialtjenesten, og NAV-kontoret, må være lett tilgjennlig både på telefon og ved fysisk oppmøte.
 • Alle som mottar sosialhjelp må ha rett til oppfølging fra ansatte med relevant sosialfaglig utdanning.
 • Alle som mottar sosialhjelp må ha rett til aktivitet tilpasset den enkeltes ressurser, ønsker og behov.
 • Kommunen må legge til rette for lærlingeplasser i egen virksomhet og kreve at bedrifter som handler med kommunen har lærlinger
 • Det må legges til rette for arbeidsplasser til ungdom som dropper ut av videregående skole.
 • Kommunen må ha arbeidsrettede tiltak for nylig løslatte fra fengsler, mennesker som skives ut fra institusjonsbehandling ha som har lav utdanning og andre med svak tilknytning til arbeidslivet.
 • Det legges til rette for arbeidsplasser, for personer med hull i CVen.
 • Det legges til rette for gode varig tilrettelagte arbeidsplasser, i kommunen, for de som må ha litt ekstra for å kunne stå i jobb.

Bolig

Å ha et sted å bo er avgjørende for å kunne fungere i samfunnet. Retten til bolig er nedfelt i menneskerettighetene og er en grunnleggende forutsetning for sosial inkludering. Kommunene må sørge for at mennesker med utviklingshemming, sosialt vanskeligstilte, folk med rusproblemer og psykiske vansker får mulighet for et selvstendig liv på egne premisser med forsvarlige og trygge boligløsninger.

FO Vestfold vil at:

 • Kommunene må også ha tilstrekkelig tilgang til midlertidig husvære med en forsvarlig standard. Brukergruppen er sammensatt og mange trenger tett oppfølging fra sosialfaglig personell.
 • Kommunene må disponere tilstrekkelig antall utleieboliger, rimelige tomter og boliger for 1. gangs etablerere og til vanskeligstilte på boligmarkedet.
 • Boliger må tilrettelegges universelt. Dette innebærer at man ved nybygging, rehabilitering og ombygging vektlegger at boenheter, fellesområder og utearealer skal være brukbare for barn, unge, voksne, eldre og personer med ulike funksjonshemninger

Psykisk helse og rus

Mennesker med psykiske lidelser og rusrelaterte lidelser har behov for variert og individuelt tilpasset behandling med hensyn til innhold og lengde – med eller uten medikamenter. Det er viktig at kommunen har kompetanse om risikofaktorer for utvikling av psykisk lidelse og/eller rusmiddelavhengighet, avdekking av bekymring knyttet til psykisk sykdom og rus. Behandlings- og oppfølgingstilbudet må være helhetlig og faglig robust.

FO Vestfold mener at:

 • Kommuner bør ha en helhetlig handlingsplan for rusmiddelforebyggende arbeid
 • Kommuner bør ha en helhetlig handlingsplan for helsefremmede arbeid
 • Kommuner bør legge til rette for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i behandling. 
 • Alle som skrives ut av behandlingsinstitusjoner eller løslates fra fengsel må få tilbud om helse og sosialfaglig oppfølging. Tilbudet må omfatte kartlegging av behov, og nødvendig hjelp med fokus på bolig helse, arbeid, økonomi og nettverk.
 • Kommunen bør tilby pårørende til psykisk psyke og rusmisbruker støtte og veiledningssamtaler med sosialfaglig utdannede personell.

Eldre

Brukerundersøkelser viser at dagens eldre-omsorg ikke er god nok på det sosiale området.

Det er behov for sosialarbeiderne i eldreomsorgen. Sosialarbeidere skal bidra til sterkere ressursorientering og større fokus på aktivitet, boforhold, sosialt fellesskap, nettverk og samspill med familie. De ville også være til god hjelp ved sorg over tap av venner, ektefeller og funksjonsevne, og gi hjelp til å opprettholde og bygge nye nettverk.

Fo Vestfold vil at:

 • Tjenester rettet mot eldre, sykehjem, hjemmetjenesten og eldresentra skal ha ansatte med sosialfaglig kompetanse.

Utviklingshemmede

NOU 2016: 17 «På lik linje» - omhandler åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemning. De åtte løftene er som følger: Kompetanse og kunnskap, koordinerte tjenester, eget hjem, god helse og omsorg, arbeid for alle, likeverdig og inkluderende opplæring, selvbestemmelse og rettssikkerhet, og målrettet styring. Dette trengs det mennesker til, og det fordrer mye og kvalifisert bemanning.  

FO Vestfold vil at:

 • Familier som venter eller har fått barn med funksjonshemning må få tilbud om støtte og veiledningssamtaler av helse- og sosialfaglig personell
 • Det må sikres tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger med kvalifisert bemanning, slik at utviklingshemmede har reel mulighet til å leve et selvstendig liv i egen bolig.
 • Økt vernepleiefaglig og sosialfaglig kompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemning. Kvalifisert personell sikrer at det ikke utøves ulovlig tvang og makt overfor utviklingshemmede
 • Innbyggere med utviklingshemming gis rett til arbeid eller annen dagaktivitet. Aktiviteten skal være meningsfylt og utviklende.
 • Det legges til rette for at den enkelte selv får nødvendig hjelp til å kartlegge interesser, og velge aktiviteter å fylle fritiden med.
 • Tverrfaglig samarbeid mellom enhet for psykisk helse og tjenester til utviklingshemmede styrkes, for å gi et godt tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser, utviklingshemning og psykiske lidelser
 • Sikre at personer med utviklingshemming får det samme tjeneste-tilbudet som andre, både inne spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 • Kommunen må ha strategi for å beskytte ansatte mot vold, trusler og annen form for sjikane.

Bekjempelse av vold i nære relasjoner

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak eller et privat ansvar, men et samfunnsansvar. Kommunen har et ansvar for å forebygge og avdekke vold, og beskytte og ivareta innbyggere som har vært utsatt for vold.

FO Vestfold vil at:

 • Kompetansen og kunnskapen om vold i nære relasjoner, og plikten til å melde fra til barnevern og politiet, må styrkes i alle kommunale etater.
 • Kompetanse om vold mot mennesker med funksjonsnedsettelser og utviklingshemmede må styrkes i alle kommunale etater.
 • Miljøterapeuter i barnehage og skole skal jevnlig undervise om vold i nære relasjoner for barn og ansatte.
 • Krisesentre må sikres stabil og forutsigbar økonomisk støtte.

Voldsutsatte må sikres et tverretatlig og tverrfaglig, medisinsk, psykologisk og sosialfaglig, støtte- og behandlingstilbud Ta gjerne kontakt med oss for et møte med våre tillitsvalgte, og en prat om helse og sosialpolitikk.

Mvh


Vidar Byholt                                          Lise Kathrine Holm
Fylkessekretær                                       Fylkesleder
tlf 452 48 510                                         tlf 403 31 406
vidar@fo-vestfold.no                             lise@fo-vestfold.no