I FOs høringssvar er vi opptatt av hvordan lovforslaget svarer opp noen av utfordringene skolen står overfor i dag. Vi sikter da blant annet til fortsatt høye mobbetall, økende fraværsproblematikk og skolevegring, mangel på kompetanse og kvalitet i spesialundervisning, økt trussel og voldsbruk. I høringssvaret konsentrerer vi oss i hovedsak om kap 12 som omhandler skolemiljøet til elevene. Vårt hovedbudskap er at det må fokuseres mer på det psykososiale skolemiljøet. Vi er skuffet over at loven ikke er mer forpliktende på dette.

Les FOs høringssvar her (PDF, 104KB)