Fagstipend kan søkes av yrkesaktive FO medlemmer med tilhørighet til FO  Agder. Tidligere yrkesaktive medlemmer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, men som tar kurs/videreutdanninger etc. for å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen, kan også søke. Du må være ajour med kontingenten.

 

Hva gis det støtte til?
Det kan gis støtte til master, videreutdanning og kurs innenfor FOs fagfelt.

Følgende formål kan dekkes: 

  • kurs/- semesteravgift 
  • eksamensavgift
  • læremateriell   
  • datateknisk hjelpemidler –  max 25 % - inntil kr. 2500. Engangsstøtte.
  • utgifter til overnatting
  • dekning av reiseutgifter
  • veiledning/gruppeveiledning i tilknytning til videreutdanning

 

Stønad til videreutdanning: Det kan søkes for 1 år om gangen.

 

For støtte til skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor FOs yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid, inklusiv å utarbeide ph.d.- søknad, vises det til FOs fagstipend. https://www.fo.no/stipender/fos-fagstipend-article11797-249.html

Minner om LO Stats utdanningsstipend for ansatte i Stat og spekter:

http://www.lostat.no/utdanningsstipendet/lo-stats-utdanningsstipend-article128-221.html

Hvor mye gis i støtte?
FO Agder har satt av totalt 100 000 kr til fagstipend for 2021

Størrelsen på stipendiet er til enhver tid avhengig av avsatt beløp til formålet samt antall søkere. Tilskudd vil maks dekke 50 prosent av utgifter til kurs og utdanninger som faller innenfor stipendordningen (gjelder både formelle og uformelle utdanninger).

 

Praktiske rutiner

Stipend utlyses to ganger for 2021 med søknadsfrist 01 05. 2021 og 01.11.2021.

Representanter fra profesjonsutvalget innstiller søknadene for styret, som vedtar hvem som får stipend.


Søker skal på søknadstidspunktet dokumentere at det er søkt om støtte fra arbeidsgiver om utdanningen / kurset, samt om utfallet av søknaden eller opplyse om / dokumentere dersom det ikke er hensiktsmessig å søke støtte fra arbeidsgiver.

Arbeidsgivers svar skal vedlegges søknaden.

Stipend skal ikke dekke utgifter til kurs som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger.

FOs saksbehandling
Representanter fra profesjonsutvalget går igjennom innkomne søknader og innstiller til styret. 

Styret vedtar tildeling.   

 

Utbetaling av stipend

Utbetaling skjer etter innsendt dokumentasjon som viser betalte utgifter.