Søk

FO og ledermedlemmene

FO har fattet flere vedtak som angår ledermedlemmenes plass i organisasjonen

Medlemmer i lederstillinger – Utfordringer for Fellesorganisasjonen

I 2009 engasjerte FO Fafo for å rette søkelyset mot ledermedlemmene (toppledere og mellomledere) i forbundet. Dette resulterte i rapporten:

Rapporten munnet ut i noen anbefalinger om tiltak som kan sikre at ledermedlemmer forblir i forbundet, og opplever at de blir ivaretatt. Disse anbefalingene har dannet videre grunnlag for at FOs kongress i 2010 vedtok følgende: ”Landsstyret vedtar tiltak rettet mot ledermedlemmer med utgangspunkt i Fafos anbefalinger.

Prinsipprogrammet


FOs politikk i forhold til ledere fremgår også av prinsipprogrammet vårt. Her er ledere omtalt under flere politikkområder, både under lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø, yrkesfaglig arbeid og kvinnepolitikk. Alle er ikke tatt med i dette utdraget. Vi har plukket ut noe som gjelder ledere og ledelse spesielt.  Se særlig punktene. 1.1.2, 1.2.6., 3.1.5, 6.1.1, 6.1.3.

”1.1.2. Likelønn nå
Verdsettingsdiskrimineringen av de kvinnedominerte områdene i helse- og sosialsektoren må opphøre. Økt anerkjennelse for formal- og realkompetanse og lederansvar er viktige elementer i arbeidet for likelønn.
Ledere og de med lederansvar, eller med faglig koordinerende ansvar skal lønnes høyere en dem de er satt til å lede, og lønnsnivået må gjenspeile typen ansvar, størrelsen på ansvarsområde og grad av kompetanse”.

”1.2.6 Legg til rette for videreutdanning og kompetanseutvikling
God yrkesutøvelse krever kontinuerlig faglig oppdatering. FO vil ha på plass systemer som legger til rette for videreutdanning og kompetanseutvikling for de ansatte. Det må være egne programmer for oppfølging av nyutdannede, nytilsatte og nye ledere”.

”6.1.1. En tariffpolitikk for likelønn
”………Tilgang til og uttelling for kompetanse, videreutdanning og lederansvar er sentralt……”

”6.1.3 Kvotering av kvinnelige ledere
Kvinner er fortsatt underrepresentert i ledersjiktet i arbeidslivet. FO mener at kvotering har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å sikre kvinnerepresentasjon, og støtter forslag om dette. Forutsetningen er at kvinnen blir valgt dersom kvinne og mann for øvrig har samme kompetanse”.

FOs prinsipp-program er også en del av grunnlaget for de krav som FO fremmer i tariffoppgjørene.

 

Hovedkontakter

Ledermedlemmer kan få hjelp gjennom sin FO-avdeling

FO-avdelingene

Prosjektgruppa for FOs tilbud til ledermedlemmer kan kontaktes gjennom

Margrethe Lied  | 915 19 634

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen Adgruppen AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning