FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har krav på beskyttelse og omsorg. Regjeringen plikter å sikre at prinsippet om barnets beste legges til grunn når de skal finne både kortvarige og langsiktige løsninger for barn. Regjeringens politikk for enslige mindreårige asylsøkere bryter dette prinsippet.

Margreth Olins film «De andre» dokumenterer hvordan regjeringens politikk for å redusere antall asylsøkere, rammer barn hardt. Vi mener det er uakseptabelt å bruke barn som middel for å nå politiske mål.

FN kritiserer Norge. FNs barnekomité, som skal overvåke om medlemslandene følger FNs barnekonvensjon, har gjentatte ganger stilt seg svært kritisk til Norges ivaretakelse av enslige mindreårige asylsøkere. De sier at innvandringsregulerende tiltak ikke skal gå foran hensyn til barnets beste, og har anbefalt Norge å overføre omsorgsansvaret for denne gruppen barn til barnevernet.

Fjorårets stortingsmelding om barn på flukt lover en praksisendring rundt asylbarna: Utlendingsnemnda (UNE) skal være mer opptatt av barnefaglige vurderinger og legge mindre vekt på innvandringsregulerende hensyn. Barnets beste skal være et grunnleggende prinsipp, og tilknytning til Norge skal også telle i vurderingen. Dette ser vi på som en klar forbedring, i forhold til å kunne foreta en human og barnefaglig vurdering i oppholdssøknader.

Likevel opplever vi at regjeringen ikke lar hensynet til barnets beste veie tyngst. FO Møre og Romsdal mener at innstillingen som regjeringen viser gjennom dagens praksis er hjerteløs!

FO har i mange år engasjert seg spesielt for enslige mindreårige asylsøkere. Ifølge barnevernloven er det barnevernets ansvar å ta vare på alle barn som ikke har omsorgspersoner i Norge. Dette må også gjelde enslige mindreårige asylsøkere.

Årsmøtet 2013 i FO Møre og Romsdal krever at Norge retter seg etter FNs barnekonvensjon i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.