En videreføring av velferdsstaten må bygge på statlig styring og demokratiske styringsprosesser. Det er allment anerkjent at grunnprinsippene i den norske velferdsstaten er basert på at velferdstjenestene er et offentlig ansvar, utformet som universelle ordninger og finansiert gjennom skattesystemet. Til grunn ligger prinsipper om økonomisk utjevning og omfordeling. Det kan ikke bli slik at egenandeler økes, det vil ramme de svakeste i samfunnet, de som er kronisk syke, de som har lavest inntekt og de som står utenfor arbeidsmarkedet.

Et offentlig ansvar, økonomisk utjevning og omfordeling gjennom universelle ordninger og skattefinansiering må derfor fortsatt være sentrale prinsipper i den norske velferdstjenesten. Markedsliberalistisk ideologi med privatisering, konkurranseutsetting, sosial dumping og New Public Management truer velferdsstatens formål og grunnleggende verdier. Konkurranseutsetting og inntjeningskrav er ikke forenlig med formålet for offentlig forvaltning.

Tenker du på dette når du skal avgi din stemme i stortingsvalget 9.september?  Det gjør jeg, og stemmer FOR velferdsstaten, for at tjenestene skal være et offentlig ansvar og under demokratisk  styring!

Godt valg!

 

Marit S Isaksen

Leder i FO Møre og Romsdal