Bilde av studentleder av FO-Studentene
FORNØYD: Sigrid Nesheim er gjenvalgt som leder av FO-Studentene. Dette vil bli hennes tredje valgperiode i sentralstyret.

På programmet sto blant annet revidering av politisk program, sentralstyrets handlingsplan for 2022 og budsjettprioriteringer, samt diskusjon om praksistilbud og rekruttering av studentmedlemmer. 

Representanter fra følgende utdanningsinstitusjoner var til stede på årsmøtet:

  • UiT Alta, Harstad og Tromsø
  • UIA Grimstad og Kristiansand
  • HVL Bergen og Sogndal
  • USN Porsgrunn
  • UIS
  • HINN Lillehammer
  • Høgskolen i Østfold
  • OsloMet Kjeller

Sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen var også til stede. 

Engasjement om studentpolitikk og styrking av lokallagsstyrer

Til tross for at dette var flere av representantene sitt første årsmøte, var det på ingen måte stille fra salen. Særlig skapte politisk program for 2022-2024 engasjement i salen, og representantene gikk til talerstolen for blant annet å diskutere pris, standard og tilgjengelighet på studentboliger, utdanningenes innhold og tilrettelegging på studiet. 

Under behandling av sentralstyrets handlingsplan for 2022, som legger føringer for hva sentralstyret skal jobbe med, kom det forslag om hvordan man kunne skape tettere kontakt mellom sentralstyret og lokallagsstyrene.

I sentralstyrets handlingsplan for 2022 står det nå blant annet at sentralstyret skal gi lokallagsstyrene tilbud om minst et besøk i året. I tillegg skal sentralstyret støtte nye lokallagsstyrer i deres første arrangement. 

Å styrke lokallagsstyrene var også et viktig punkt i sak om budsjettprioriteringer. Her ble årsmøtet enige om å øke summen som er satt av til lokallagsarbeid, som lokallagsstyrene kan søke om midler fra. Det er derimot FOs landsstyre som vedtar hvilke økonomiske midler som skal bli brukt på FO-Studentene i 2022, dette blir vedtatt på FOs landsstyremøte 7.-8. desember. 

Takker for tilliten til å lede FO-Studentene i ett år til

Sigrid Nesheim ble på årsmøtet gjenvalgt som leder av FO-Studentene. Ved hennes side står nyvalgt nestleder Sabrina Vindorum Wikjord, som studerer sosialt arbeid ved Nord universitet i Levanger. Sabrina startet på sitt første år av utdanningen i høst, og var tidlig ute med å starte opp lokallagsstyre i Levanger. 

- Jeg vil nå ta fatt på oppgaven, i samarbeid med sentralstyret, med å løfte problematikken som ble tatt opp på årsmøtet, uttrykker en engasjert studentleder. 

Det er flere tema som er relevante her, peker Sigrid på, men spesielt opptatt er hun av problematikken knyttet til praksisstudier. Kari-Anne Sekse, gjenvalgt leder av valgkomiteen, tok opp saken om praksisstudier under eventuelt, etter at hun hadde lyttet til årsmøtet og hørt at enkelte utfordringer gjentok seg. Saken skulle vise seg å gi opphav til den største diskusjonen på årsmøtet. 

Bilde av diskusjon

Etter at Kari-Anne hadde åpnet for diskusjon, strømmet studentene til talerstolen for å dele sine og medstudenters erfaringer. Sentralt i diskusjonen sto mangel på informasjon, om for eksempel rettigheter og veiledning, både før og underveis i praksisstudier. 

- Jeg har allerede begynt på å lage et utkast til en spørreundersøkelse, som vi kan sende til våre studentmedlemmer, for å høre om andre har tilsvarende opplevelser knyttet til prakssistudier, sier studentlederen. 

I år mangler man også velferdsvitere

Siste sak på årsmøtet var, i tradisjon tro, valg av sentrale verv. De resterende medlemmene i det nyvalgte sentralstyret er vernepleierrepresentant Johanna Elisabeth Fevang, barnevernsrepresentant Patricia Eriksen og sosionomrepresentant Maren Vieth Mildestvedt.

Mens Johanna sitter i lokallagsstyret i Grimstad og Maren sitter i lokallagsstyret i Lillehammer, har Patricia startet sitt engasjement i FO-Studentene gjennom deltakelse på FOs studentkonferanse om vold og trusler. 

Alle vervene er nå besatt, bortsett fra velferdsviterrepresentant og vara for velferdsviterrepresentant. Det betyr at igjen vil valgkomiteens første oppgave være å komme i kontakt med velferdsviterstudenter ved Høgskolen i Østfold.