Byttet delegasjonsleder like før landsmøtet  

Anne-Linn Sekkingstad ble valgt som ny leder av FO-Studentenes landsmøtedelegasjon bare noen dager før landsmøtet, etter at tidligere leder trakk seg.  

Det var skummelt, selvfølgelig. Jeg hadde jo ikke så god tid til å forberede meg før landsmøtet startet, og som delegasjonsleder forventes det at man har god oversikt og kontroll over alle sakene. Samtidig har jeg aldri vært på et landsmøte tidligere - sier Sekkingstad. 

Delegasjonen møttes etter landsmøtet og takket for Sekkingstad sitt gode lederskap.  

Anne-Linn har gjort en veldig god jobb som delegasjonsleder. Hun er bestemt, men lytter også til hva folk sier og tar hensyn til andre sine meninger, spesielt innad i delegasjonen. Hun har gjort det godt både i møte med andre delegasjoner, i egne delegasjonsmøter og på talerstolen – forteller Ingvild Thorvik fra studentdelegasjonen. 

Porttrettbilde Anne-Linn Sekkingstad

På bildet: Anne-Linn Sekkingstad, delegasjonsleder

 

Varaene fulgte landsmøtet fra bakerst i salen  

Bakerst i salen satt varaene og studentrådgiver Mari Lilleng. De var tilstede under hele landsmøtet. FO-Studentene er på mange måter en inngangsport til FO. Jo mer organisasjonserfaring studentene får, jo sterkere bånd får de til forbundet og jo lettere er det å bli tillitsvalgt eller ta andre verv i FO senere. Derfor er det viktig for FO-Studentene at også varaene får delta, føler seg inkludert og får muligheten til å bygge erfaring og nettverk på landsmøtet. 

Jeg ser på det som en unik mulighet til å få et innblikk i hvordan organisasjonen lager og endrer vedtekter gjennom gode debatter. Det er morsomt, interessant og intenst – sier Ulla-Birgitte Sandnes. Hun er førsteårsstudent, har nettopp vært med å starte opp et nytt lokallag for FO-Studentene i Oslo, og var vara til landsmøtedelegasjonen. 

studentene på landsmøtemiddagen

På bildet: Studentene på landsmøtet 2019. Delegasjonen bestod av Anne-Linn Sekkingstad, David Hegge, Kristoffer Svendal, Ingvild Thorvik, Emilie Engan Bjørbu, Ask Nødtveidt Kase, Michael Ouren, Johannes M. Knudsen, Pamela Donkor, Vebjørn Olsen Storvig og Maileen Norheim. Varadelegasjonen bestod av Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Maria Stepanova, Ulla-Birgitte Sandnes, Sunniva Nornes Pedersen og Sander Rød. FO-Studentenes landsstyrerepresentanter var Kristin Aldridge og Iris Jansdottir Nordberg. Studentrådgiver Mari Lilleng fulgte landsmøtet sammen med studentene. 

 

Sakene som har engasjert studentene mest 

Støtter en tredje kjønnskategori  

I prinsipprogrammet til FO står det at en grunnleggende forutsetning for et inkluderende samfunn, er likebehandling av mennesker uavhengig av blant annet kjønn og seksualitet. Likevel mener FO-Studentene at vi fortsatt har en vei å gå for selv å være en inkluderende og mangfoldig organisasjon. Studentdelegasjonen foreslo derfor at FO skal støtte en tredje kjønnskategori kalt “annet”.  

Forslaget ble utfordret under landsmøtet på valg av navn på kategorien. Men studentdelegasjonen argumenterte imot med at de har fått innspill til navn på kategorien fra ulike organisasjoner som jobber for kjønnsmangfold, før de fremmet forslaget. Forslaget til FO-Studentene gikk igjennom. 

Skolerinsansvar  

FO-Studentene preges av høy gjennomfart av medlemmer. Dette fører til utfordringer med kontinuiteten i FO-Studentene. Vi er derfor avhengig av at de som engasjerer seg i FO-Studentenes lokallag får rask og god skolering. Delegasjonen fremmet et forslag om å legge til skolering av lokallagene til fylkesavdelingenes prioriterte oppgaver, og det ble gjennomslag for forslaget.  

Miljø  

FO-Studentene mener at FO må vise handlekraft og ta ansvar for sitt bidrag til klimakrisen. I dag er det blant annet en utstrakt bruk av plast omkranset FOs vervemateriale, bruk av papirutskrifter til møtevirksomhet, og bruk av ikke-miljøvennlige reisealternativer. FO-Studentene mener at FO må sende et tydelig signal til alle deler av organisasjonen om ansvaret den enkelte har for å ta miljøbevisste valg. Etter at FO-Studentene sendte inn forslag om å tydeliggjøre ansvaret i prinsipprogrammet, har landsmøtet vedtatt at FO nå skal handle miljøbevisst i alle deler av sin drift. 

Representasjon i landsstyret og landsmøtet  

FO-Studentene har to representanter i FOs landsstyre, som er FOs øverste organ mellom landsmøtene. Den ene har tale- forslags- og stemmerett. Den andre har tale- og forslagsrett. Men til nå har studentrepresentantene vært de eneste i landsstyret som ikke beholder sine rettigheter når landsstyret møter på landsmøtet. Da mister studentrepresentanten med fulle rettigheter sin stemmerett. Dette har landsmøtet nå klart å rydde opp i, slik at studentrepresentantene møter med de samme rettighetene på landsmøtet som de har i landsstyret.  

Representasjon i fylkesavdelingene  

Landsmøtet vedtok at FO skal følge regionsreformen. Når fylkesavdelingene sammenslås, vil noen avdelinger få ansvar for flere lokallag. Representasjon i fylkesavdelingsstyret er viktig for FO-Studentene fordi det styrker samarbeidet mellom fylkesavdelingen og lokallaget. Det er også en god vei inn i FO for studenter som ønsker å engasjere seg videre i fylkesavdelingen etter studiet. Å inkludere studentene i fylkesavdelingsstyret er derfor en god investering for FO. 

FOs landsmøte vedtok FO-Studentenes forslag om at FO-Studentene velger to representanter til fylkesavdelingsstyret der den ene har tale-, forslags- og stemmerett, og den andre har tale- og forslagsrett. Der fylkesavdelingen omfatter flere lokallag, skal det velges en student med tale- og forslagsrett fra hvert av de øvrige lokallagene.  

Lovfesting av praksisplasser  

Det ble fremmet forslag om at tjenestene må plikte å ta imot praksisstudenter, slik at vi kan få nok relevante praksisplasser til studentene som går våre utdanninger. Dette gikk studentdelegasjonen imot, fordi det ikke er hensiktsmessig å være på en praksisplass som ikke vil ha deg der. Da må FO heller finne andre tiltak som fokuserer på at det skal bli mer attraktivt å ta imot studenter i praksis. Etter studentenes innspill, falt forslaget. 

Sammenslåing av fylkesavdelingene i Troms og Finnmark  

Delegasjonene til Troms og Finnmark ba landsmøte om å unnta dem fra sammenslåing. Studentdelegasjonen støttet dette forslaget. FO-Studentene frykter at lokallagene i nord på sikt får dårligere oppføling fra fylkesavdelingen ved en sammenslåing, dersom avdelingene på et tidspunkt velger å samlokalisere kontorene sine. I dag har avdelingene hvert sitt kontor i byene der lokallagene hører til, noe som gjør det lett for avdelingene å være tilstede på studiestedene. 

Troms og Finnmark fikk ikke gjennomslag for fritaket for sammenslåingen, og FO vedtok å følge de nye fylkene fra 1. januar 2020. 

FO-Studentene må ta ansvar for å ivareta studentene i sammenslåingen. Vi har gode samarbeid med fylkesavdelingene som skal sammenslås, og jeg har troen på at vi skal finne gode løsninger - sier Iris Jansdottir Nordberg, nestleder i FO-Studentene. Hun er valgt som leder av FO-Studentene for 2020 og vil ha ansvar for å følge opp lokallagene sammen med resten av sentralstyret.  

Utredning av hovedsammenslutning  

I forkant av landsmøtet sendte studentdelegasjonen inn et forslag om å utrede hovedsammenslutning, altså fordeler og ulemper ved å være tilknyttet LO versus UNIO. Dette ble avvist av landsstyret. På landsmøtet ble de svart med argumentasjon for hvorfor FO bør være med i LO, noe delagasjonen synes er synd. FO-Studentene har gjort det tydelig fra starten av at målet deres ikke er å ut av LO-fellesskapet, men å bygge opp et bedre og oppdatert argumentasjonsgrunnlag som kan stilne uroen og usikkerheten som de opplever ute blant medlemmene. 

Det er synd at vi ikke fikk gjennomslag for en ny utredning fordi det finnes studenter og medlemmer som er usikre på hvorfor FO er med i LO. Den tvilen burde FO ta på alvor. Når vi sier at lite har skjedd siden forrige utredning som ble gjort i 2002, mener flere av studentene at 17 år er veldig lenge. Forbundsledelsen sier at mye har skjedd de siste årene både i FO og LO som gjør at FO har enda flere fordeler av å organisere seg i LO nå enn ved forrige utredning. Samtidig sier de at lite har skjedd på 17 år og at den forrige utredningen er god nok. Det synes vi er veldig rart. FO-Studentene ønsker ikke å forlate LO, men ønsker å kunne besvare tvilen med oppdaterte og gode svar – sier Sekkingstad. 

At mange landsmøtedelegater er trygge på at LO er det eneste riktige valget for FO, gjør ikke at alle de nye medlemmene våre også har samme forståelse. Vi trenger fremdeles at FO samler argumentasjonen og gjør den tilgjengelig for medlemmene. Vi kommer derfor til å fortsette å be FO om å ta medlemmenes usikkerhet på alvor – sier Nordberg, nestleder i FO-Studentene og påtroppende leder fra 1. januar 2020. 

 studentdelegasjonen under landsmøtet

På bildet: Studentdelegasjonen på første benk under landsmøtet

 

Organisasjonskultur  

På slutten av landsmøtet delte dirigentbordet ut humoristiske priser til dem som særlig har utmerket seg fra talerstolen, som sitt bidrag til underholdningen på landsmøtet. FO-Studentenes delegasjon ble tildelt prisen som “årets regelvokter”.  

Vær så god, og takk for hjelpen – sa dirigent Anders Dalsaune idet han overrakk diplomet til delegasjonsleder Sekkingstad. 

De har jo faktisk lest forretningsorden, i motsetning til mange andre som bare vedtar den på gammel vane – spøkte Christian Haaland, hoveddirigent på landsmøtet.  

Bakgrunnen for prisen var at studentdelegasjonen gjentatte ganger tegnet seg til dagsorden for å minne landsmøtet og dirigentbordet på den vedtatte forretningsorden, og ved flere anledninger ba om at debatten skulle tas fra talerstolen og ikke fra salen. 

Under selve møtet ble jeg overrasket over hvordan noen av møtedeltakerne oppførte seg. Noen satt og snakket, lo og kommenterte det som ble sagt fra talerstolen, mens innleggene fortsatt ble holdt. Det synes jeg er en ukultur som bør endres! Om du har noe å tilføye, eller er imot det som blir sagt på talerstolen, så må du tegne deg og gå opp og si det - sier Sekkingstad. 

Som studenter er det vi som på sikt skal overta FO og drive forbundet vårt videre. Organisasjonskultur er viktig for oss fordi vi ønsker at studentene skal oppleve FO som inkluderende, profesjonell og som et forbund de ønsker å engasjere seg videre i etter studietiden. FO er avhengig av de nye medlemmene får en sterk tilknytning og et positivt møte med forbundet dersom de skal ha noen som ønsker å påta seg verv og engasjere seg for dem i fremtiden – sier Kristin Aldridge, leder av FO-Studentene.  

I stedet for å fnyse av innspillene til studentene, håper studentdelegasjonen at FO tar organisasjonskulturen sin på alvor, og jobber for å bygge en organisasjon som inkluderer og engasjerer. 

studentdelegasjonen på landsmøtet

På bildet fra venstre: David Hegge, Johannes M. Knudsen, Kristoffer Svendal og Anne-Linn Sekkingstad fra studentdelegasjonen.