I disse dager skal kommunene vedta budsjettet for 2021. Dette budsjettet skal sikre drift av kommunene og ivareta det kommunale tjenestetilbudet til befolkningen. Sammen med covid-19-utfordringene vil det bli utfordrende å imøtekomme alle parter og ofte er det de som roper høyest som får mest oppmerksomhet og blir tilgodesett.
FO Trøndelag er svært bekymret for at det er de svakeste i samfunnet som igjen kommer dårlig ut. De lovpålagte oppgavene må prioriteres når pengesekken ikke er stor nok. Tjenestene for de som er mest utsatt og som står i de mest krevende livssituasjonene, er ofte ikke lovpålagte tjenester, selv om de burde vært det.

Vi har fått meldinger om at flere kommuner foreslår forholdsvis store kutt i budsjettene for barnevernet. Det medfører at et allerede presset tjenestetilbud blir svekket. Tiltak som barn og familier nyttiggjør seg, men som ikke er lovpålagt, kan forsvinne. Fylkesmannen har nå lagt frem en rapport som viser en dramatisk økning av meldinger om barn og familier som sliter. For å kunne fange opp og gi riktig hjelp til disse, vil det være behov for en styrking av tiltakene og øke antall ansatte, ikke en reduksjon i budsjettet. Med kutt i budsjettene vil det heller ikke være rom for å ivareta nye oppgaver som regjeringa nå overfører til kommunen uten at det kommer friske midler.

I skolesektoren er det stort press på å oppfylle lærernormen. Det medfører at andre viktige funksjoner som lærerne er avhengig av å ha rundt seg, som miljøterapeuter og miljøarbeidere, blir strøket av budsjettet. Lærerne vil få enda mindre tid til å gjøre den viktige jobben de er satt til, nemlig å gi elevene et godt pedagogisk tilbud. Dette vil gå på bekostning av å gi elever et trygt og læringsfremmende miljø, hvor mobbing og utstøting ikke eksisterer.

Tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming er ofte en av de første salderingspostene er vår erfaring. De ansatte som utfører tjenestetilbudet står på og gjør en fabelaktig god jobb, men når rammevilkårene for å gi mennesker med utviklingshemming blir for små, blir det en uholdbar situasjon for alle. Rus- og psykisk helse er et annet tjenestetilbud som foreslås nedjustert. Tilbud som har vist seg å treffe godt blir foreslått avviklet eller «effektivisert» med et dårligere tilbud for en rimeligere penge. Brukerne som strever i det daglige, vil være de som sitter igjen med svarteper.

FO Trøndelag er redd for at de ulike tjenestetilbudene blir satt opp mot hverandre. Brukerne og de som utøver tjenestetilbudene blir satt i en situasjon hvor de kjemper om smuler. Dette er et ansvar som kommunepolitikerne har. De bør ta et helthetlig ansvar for at de mest utsatte i samfunnet igjen får tilfredsstillende og tilstrekkelige tilbud. Samt at de som skal utføre tjenestetilbudet har rammer som gjør at de kan utføre en god jobb innenfor helsemessige og trygge rammer. Det er faktisk lovbestemt det også.