FYLKESAVDELINGSSTYRET / AVDELINGSSTYRET

 

Styret er fylkesavdelingens utøvende organ (§5 i fylkesavdelingsvedtektene).

Styret skal:

-      forvalte FOs politikk i tråd med handlingsprogram vedtatt på Kongress

-      forvalte fylkesavdelingens handlingsprogram vedtatt på Årsmøte.

-      er politisk og økonomisk ansvarlig for fylkesavdelingens drift

-      ha det daglige arbeidsgiveransvaret for fylkessekretær og eventuelle ansatte.

-      aktivt bidra til å oppfylle fylkesavdelingens arbeidsoppgaver, jfr. vedtektenes § 2 (verve, ivareta medlemmenes interesser, helse- og sosialpolitikk, yrkesfaglig arbeid, kurs/medlemsarrangement, fremme solidaritet og samarbeid med andre yrkesgrupper/brukergrupper.

-      ha ansvar for å integrere de ulike politiske områdene (helse- og sosialpolitikk, yrkesfag, osv)

-      ha et arbeidsutvalg, jmfr. Vedtektene.

 

DE FORSKJELLIGE STYREVERVENE

 

FYLKESLEDER / AVDELINGSLEDER

Fylkesleder er fylkesavdelingens organisatoriske og politiske leder, og skal arbeide etter FO`s sentrale - og fylkesavdelingens egne handlingsprogram og vedtak.

Fylkesleder skal tilse at fylkesavdelingen handler i samsvar med organisasjonens vedtekter.

Fylkesleder skal ha oversikt og være pådriver over aktiviteten i fylkesavdelingen.

Fylkesleder leder styremøter og arbeidsutvalgsmøter.

Fylkesleder er fylkessekretærens nærmeste overordnede, og kan delegere ansvar og oppgaver til denne.

Fylkesleder har hovedansvaret for fylkesavdelingens økonomi og skal i samarbeid med kasserer tilse at avdelingen holder seg til vedtatt budsjett. Fylkesleder

skal ha oversikt over økonomiske rutiner i fylkesavdelingen.

Fylkesleder skal representere utad på vegne av fylkesavdelingen.

 

NESTLEDER

Skal være fylkesleders stedfortreder og må derfor holde seg oppdatert når det gjelder fylkesavdelingens drift. Nestleder er medlem av AU.

 

FYLKESSEKRETÆR / AVDELINGSSEKRETÆR

Fylkessekretær er et lønna tillitsverv på heltid.

Fylkessekretær velges av årsmøtet for en årsmøteperiode.

Fylkessekretæren må også inneha et politisk styreverv i fylkesavdelingen, fortrinnsvis som sekretær.

Oppdragsgiver for fylkessekretæren er fylkesavdelingen. Fylkessekretæren jobber dermed på oppdrag fra og innenfor fullmakter fra styret/AU/fylkesleder.

Det er styret, representert ved leder, som har det løpende ansvaret for avdelingens politikk. Derav følger at fylkessekretæren ikke på egen hånd skal ta politiske beslutninger på vegne av fylkesavdelingen. Fylkessekretæren kan gjøre politiske utspill for eksempel i media dersom dette er avklart med leder/styret.

Ansvar for lønnsvilkår er tillagt FO sentralt.

Ansvar for arbeidsvilkår er tillagt styret i fylkesavdelingen.

Fylkessekretær har ansvar for drift av fylkesavdelingskontoret på vegne av fylkesavdelingen.

 

Prioriterte arbeidsoppgaver er:

§  Ansvar for medlemsservice, konfliktsaker og klubboppfølging i hele fylket.

§  Ansvar for råd/ veiledning/ bistand og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger i hele fylket.

§  Hovedansvar for klubbutsendinger/ medlemsinformasjon og utvikling av dette.

§  Overordnet ansvar for medlemsverving, herunder studenter.

§  Bistand i forbindelse med etablering av studentlag på høgskolen.

§  Sekretær for styret og AU.(Dvs. styre og AU-medlem)

§   Ansvar for å forberede saker til møter, skrive referater og protokoller og utforme skriftlige uttalelser fra styret og AU.

§  Ansvar for planlegging og arrangering av årlig tillitsvalgtskolering.

§  Ansvar for oppdaterte medlemslister til klubbene.

§  Overordnet ansvarlig for den kontortekniske driften av avdelingen.

§  Rep. i LO Kommune Aust – Agder

 

KASSERER

Styret ved fylkeslederen har hovedansvaret for fylkesavdelingens økonomi. Kassereren har følgende ansvar og oppgaver i fylkesavdelingen:

·         Medlem av AU

·         Utarbeide budsjettforslag som framlegges for styret og årsmøte/rep.skap

·         Lage rutiner for håndtering av bilag (attestasjon/anvisning/tidsfrister), reiseregninger, klubbtilskudd med mer i fylkesavdelingen

·         Kontakt med AOF-regnskapsfører, oversende bilag jevnlig

·         Avgi regnskapsrapporter til Styret/AU hvert kvartal, motta regnskapsutskrifter fra AOF månedlig dersom omsetningen tilsier det.

·         Ansvar for budsjettstyring; kontroll med utgifter og tilskudd/evt inntekter i fylkesavdelingen, kontroll med likviditeten

·         Utarbeide forslag til revidert budsjett

·         Følge opp økonomimeldinger fra forbundskontoret, àjourholde kassererhåndboka

·         Delta på kassererkonferanser

·         Legge fram årsregnskap for årsmøtet/repskap/medlemsmøte til godkjenning.

·         Kontakt med revisor og kontrollkomite i forbindelse med økonomi

·         Ansvar for at årsregnskap med mer oversendes forbundskontoret innen fristen jmfr vedtektene.

 

ANDRE STYREVERV, EVT. TILLEGGSVERV

Utvalgsleder(HSU, TPU, KPU eller lignende)

Skal være kontaktledd mellom sitt utvalg og styret. Ha ansvar for å organisere utvalget. Ha ansvar for å følge opp vedtak fattet i styret om særskilte oppdrag som tillegges utvalget.

Yrkesfaglig ansvarlig

Skal være kontaktledd mellom det yrkesfaglige utvalget og styret. Ivareta yrkesfaglige spørsmål i styret/avdelingen. Ha ansvar for å følge opp vedtak fattet i styret om særskilte oppdrag som tillegges utvalget.

Styremedlem

Må holde seg oppdatert og bidra til at styret oppfyller sine oppgaver og utøver FO’s politikk Styremedlemmer med særskilte funksjoner (kasserer, sekretær, nestleder, utvalgsleder, yrkesfaglig ansvarlig) har samme ansvar for å ivareta styrets helhetlige ansvar.