imageFO MØRE OG ROMSDAL

HANDLINGSPROGRAM 2018-2020

 

 

Fellesorganisasjonen (FO) Møre og Romsdal byggjer arbeidet sitt på FO sitt prinsipprogram som vart vedteke på FO sin Kongress i 2015, og vil i denne årsmøteperioden særleg legge vekt på følgjande oppgåver:

 

 

Vere ein synleg organisasjon med medlemane i fokus ved å

 

 • Arbeide for betring av arbeidsmiljø, vald, truslar, trakassering m.m. og gode arbeidstidsordningar
 • Arbeide for å betre lønnsnivå, likelønn, rett til heiltid og utteljing for kompetanse
 • Arbeide mot sosial dumping
 • Auke engasjement og aktivitet i klubbane
 • Auke FO- studentar sin aktiv deltaking i organisasjonsarbeidet
 • Fremje medvit om identitet, kvalitet og etikk i yrkesutøvinga
 • Ivareta arbeidstakarinteresser i omstillingsprosessar
 • Styrke klubbnivået gjennom ei sterk og synleg tillitsvaldskulering
 • Synleggjere yrkesgruppene sine kompetansar
 • Utvikle kommunikasjon og informasjon til medlemane, særleg gjennom aktiv bruk av heimesidene og eventuelt andre relevante kanalar.

 

 

Vere ein veksande organisasjon med innverknad ved å

 

 • Danne alliansar med andre forbund og organisasjonar
 • Drive aktiv medlemsverving av både yrkesaktive, studentar og pensjonistar
 • Drive ein aktiv politikk for å ta vare på og nytte kompetansen til eldre medlemer
 • Fremje kontakt og samarbeid med utdanningsinstitusjonane i fylket
 • Synleggjere og betre medlemsfordelane
 • Utvikle tiltak for å rekruttere tillitsvalde/hovudtillitsvalde

 

 

Vere ei uredd stemme i den  helse- og sosialpolitiske debatten ved å stå opp for trygghet •      

 

 • Arbeide for auka kvalitet i helse- og sosialtenestene, med særleg vekt på barnevernstenesta
 • Arbeide for barns medverknad
 • Arbeide for en fagligbegrunna bolig- og omsorgspolitikk for personer med ulike hjelpebehov
 • Arbeide for  internasjonalt samarbeid og solidaritetsarbeid
 • Arbeide for å styrke føresetnadane i kommunane for å kunne ivareta nye sosialfaglege oppgåver med høg kvalitet.
 • Arbeide for å utvikle asylbarns rettar og situasjon
 • Forsvare ein sterk velferdsstat - stoppe marknadsretting av offentleg sektor
 • Følgje utviklinga og bidra til og sikre god sosialfaglig kompetanse i velferdsstaten
 • Kjempe mot fattigdom, ulikskap og arbeide for utjamning

 

Styret får fullmakt med utgangspunkt i handlingsprogrammet å utarbeide prioritert handlingsplan for årsmøteperioden

 

 

Styret får fullmakt med utgangspunkt i handlingsprogrammet å utarbeide handlingsplan for årsmøteperioden 2018- 2020