Venstre har inngått i bresjen for innføring av gratis kjernetid for barnefamiliar med låg inntekt både i barnehage og på SFO. Vi har gjennomført ein reform for tidleg innsats i skulen. Framover vil vi satse på å gjere både barnehage og SFO i sin heilskap gratis for familiar med låg inntekt, i tillegg til å satse på breie tilbod innan skule og fritid som stør opp under aktivitet og fellesskap. Vi vil utvide satsingar på fritidskort, tilbod om fritidsaktivitetar og fellesskapsløysingar i skule og barnehage.