Sikre familiens trygghet for arbeidsinntekt er avgjørende for at barn og unge skal ha det trygt.  Bolig og gode boligforhold avgjørende for sosial trygghet.  Bedre kommuneøkonomi for å sikre gode og trygge oppvekstvilkår. Det gir gode utviklingsmuligheter for alle barn og bidrar til sosial mobilitet og utjevning. Sikre nok og kvalifisert bemanning i skole og barnehager og satse på fritidsaktiviteter og trygge møteplasser for barn og unge.