Utenforskap er noe av det dyreste vi kan ha i et samfunn generelt, og for barn og unge spesielt. Vi vet at utenforskap blant barn og unge er vanskelig å "reparere" når de blir voksne, og slike erfaringer følger en langt ut i voksenlivet. Nå har barnevernsreformen nærmest blitt omdøpt til oppvekstreformen, nettopp fordi det flyttes på ansvar for forebygging. En av tersklene er de ulike måtene kommunene har organisert sine tjenester rettet mot barn og unge. Jeg har selv, som saksbehandler i kommunalt barnevern, sett hvor ofte det ikke er mulig for alle de gode folka og kunne samarbeide tverrfaglig og helhetlig nettopp på bakgrunn av silotankegang og uklare retningslinjer fra kommunens ledelse. Vi i MDG har en helhetlig tilnærming på dette med blant annet gratis barnehage for lavinntektsfamilier, økte ressurser til helsestasjonene,styrke skolens arbeid med bevissthet rundt etikk, demokrati og menneskeverd, i tillegg til et krafttak mot mobbing, trusler og vold.