Gjeninnføre muligheten for å gi støtte til arbeidsrettede tiltak til unge ned til 15 år, slik at de som dropper ut av skolen kan komme i aktivitet. Videreføre aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år, kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Prøve ut aktivitetsplikt også for aldersgrupper over 30 år som mottar kommunal sosialstønad.  Som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år, med unntak for enkelte diagnoser. Styrke ordninger og aktiviteter som legger til rette for at unge under 30 som står utenfor arbeidsliv eller utdanning får fullført utdanningsløp.