Senterpartiet mener at alle barn har rett til en trygg oppvekst og en god barndom. Vi vil utjevne sosiale forskjeller og sikre gode oppvekstmiljø både i bygder og byer. Vi ønsker derfor å styrke tiltak mot barnefattigdom. Senterpartiet vil prisjustere barnetrygden og beholde denne støtten til barnefamiliene som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning. I vårt alternative statsbudsjett foreslo vi å bl.a. gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygden med 3840 kroner.