Senterpartiet vil flytte mer myndighet og flere ressurser til lokale NAV-kontor. Alle vedtak om midlertidige ytelser og eventuelle forlengelser av disse skal gjøres av NAV lokalt. NAV-kontor i skal ha åpningstider som gjør de tilgjengelige for innbyggerne. Dette innebærer at NAV sine publikumsmottak skal utvides. Overgang til digitale kontaktflater er positiv for en del grupper, men digitaliseringen av NAV må ikke føre til at de mest utsatte gruppene av sosialhjelpsmottakere ikke får den hjelpen de har krav på.

  • Sørge for et desentralisert NAV med kompetanse, tjenester og økt beslutningsmyndighet på det enkelte lokalkontor. Regelverket må åpne for fornuftige, lokale tilpasninger.
  • Sikre at Nav organiseres slik at den enkelte kommune kan ha eget Nav-kontor.
  • Flytte beslutningsmyndigheten rundt flere av de midlertidige ytelsene til førstelinja i de lokale Navkontorene.
  • Sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler.
  • Endre anbudspraksisen i NAV slik at også mindre tiltaksarrangører kan levere tilbud. Langsiktige avtaler med tiltaksarrangører er å foretrekke for å sikre stabilitet for brukerne.
  • Sikre at NAV-kontorene er tilgjengelige gjennom tilstrekkelig åpningstid.