Narkotika er et stort samfunnsproblem som rammer både brukere, pårørende og lokalsamfunn hardt. Ruslidelser er avhengighetssykdommer som trenger et mer helhetlig og effektivt behandlingstilbud enn i dag. Målet med rusbehandling i Norge bør fortsatt være rusfrihet, mens legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal være et supplement. All behandlingsinnsats innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp av ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak. Senterpartiet konstaterer at Norge er blant de landene i Europa med lavest narkotikabruk. Men norsk narkotikapolitikk har likevel ikke nådd sine mål. Senterpartiet vil jobbe for tiltak som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer og tiltak som sikrer alle tyngre  brukere oppfølging og helsehjelp. Rusomsorgen må styrkes og tiltak mot overdoser må intensiveres. Tilgangen på ulovlige narkotiske stoffer må reduseres for å hindre nyrekruttering og økt bruk. Tollvesenets og politiets innsats i det narkotikaforebyggende arbeidet må styrkes.