Søk

Du er her:

 • FO med klar beskjed om bedre finansiering av utdanningene vi representerer.

  17.03.2017

  FO har deltatt på høring i kirke -, utdanning- og forskningskomiteen med innspill til Meld. St. 16 (2016–2017)Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Med bakgrunn i våre innspill til arbeidet med meldingen, var vi noe skuffet over det endelige resultatet. FO mener at det særegne ved profesjonsutdanninger, i motsetning til rene akademiske fag, burde vært løftet fram i meldingen og behandlet i et eget kapittel. FO vektla i sitt innspill utfordringer knytta til finansiering av våre utdanninger - særlig sosionomutdanningen. Gode profesjonsutdanninger med variert undervisning og tett oppfølging av studenter er kostnadskrevende. FO mener derfor det ikke er mulig å diskutere kvalitet løsrevet fra rammene de opererer innenfor, og vi krever derfor bedre finansiering.

 • Høringssvar NOU 2016:17 På lik linje

  02.03.2017

  FO har sendt høringssvar på NOU 2016:17 På lik linje

 • Høringssvar om NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

  28.02.2017

  FO har svart på høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om organiseringen av spesialisthelsetjenesten.

 • Høringssvar fra FO på rett til barnehageplass for barn født i november

  15.02.2017
 • Høringssvar - Eksternt høringsutkast - Nasjonal faglig retningslinje om demens

  08.02.2017

  Helsedirektoratet arbeider med å utvikle en Nasjonal faglig retningslinje om utredning av demenssykdom, og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. FO har gitt innspill til kapitlene som omtaler aktuelt lovverk, krav til kompetanse, etablering av hukommelsesteam, grupper med særlige behov, og miljørettede aktiviteter og tiltak m.m.

 • Høringssvar fra FO - NOU 2016:16 Ny barnevernslov

  01.02.2017

  FO er positiv til forslaget om ny barnevernslov som legges frem i NOU 2016:16. Vi mener utvalget på mange områder har gjort en svært god jobb. Noen av endringene som foreslås er helt sentrale i arbeidet for et enda bedre barnevern. Vi vil særlig løfte frem den gjennomgående styrking av barns rett til medvirkning og dokumentasjonsplikten. Vi mener loven blant annet gjennom dette vil gi gode føringer for godt barnevernfaglig arbeid. Vi ønsker også å rose utvalget for å ta inn en bestemmelse om at all vold mot barn er forbudt. De språklige endringene som gjøres i lovteksten, samt oppbyggingen av loven, mener vi vil gjøre barnevernsloven mer forståelig. Men vi har også noen innspill og kommentarer til forslaget.

 • Høringssvar - Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  25.01.2017

  FO er i sitt høringssvar opptatt av at det i rammeplanen må komme tydelig fram hvilke rettigheter og plikter ansatte har når det oppstår grunn til å tro at et barn for eksempel opplever omsorgssvikt. Rammeplanen må bidra til å gjøre det enklere for personalet å overholde opplysningsplikten

 • Høringssvar -innspill på rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

  13.01.2017

  FO har avgitt innspill til Helsedirektoratet om rundskriv om samtykkekompetansen til pasientene i psykisk helsevern.

 • FO deler intensjonen om likestilt foreldreskap

  10.01.2017

  - FO er opptatt av barns rett til å være sammen begge foreldre. Ofte sammenfaller denne retten med barnets beste og likestillingshensyn, og vi støtter derfor intensjonen om å fremme likestilt foreldreskap, sa FO-leder Mimmi Kvisvik da hun deltok på høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

 • Fellesorganisasjonens høringssvar om endring av arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og virkeområdet for medleverforskriften

  21.12.2016

  FO sendte 21.12.2016 innspill til LO på høring om endring av arbeidsmiljøloven om kveldsarbeid og virkeområdet for medleverforskriften. -FO avviser forslaget til frivillig kveldsarbeid -FO avviser forslaget til en utvidelse av virkeområdet til medleverforskriften, og mener at dagens forskrift bør utgå.

Viser fra 1 til 10 av totalt 273 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning