Søk

Du er her:

 • Fellesorganisasjonen (FO) har sendt høringssvar på NOU 2017:12 Svikt og svik

  11.12.2017

  NOU 2017:12 dokumenterer på en god måte de manglene og utfordringene som finnes i arbeidet med barn og unge som utsettes for vold, overgrep og/eller omsorgssvikt. Mange av tiltakene som er foreslås er viktige. FO har i vårt høringssvar løfte fram noen problemstillinger vi har innspill til, og andre synspunkter på enn utvalget har.

 • Fellesorganisasjonen (FO) har gitt innspill til høring på NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

  04.12.2017

  Fellesorganisasjonen (FO) har svart på utredningens forslag som knytter seg til håndhevingsapparatet for barne- og familiesakene. FO har deltatt i utvalgets referansegruppe og har gjennom dette gitt innspill underveis i utredningsarbeidet. Hovedpunkter i FO sitt høringssvar er at FO mener at når barns fremtidige omsorgssituasjon avgjøres er det nødvendig med tilstrekkelig barne-, barnevern- og sosialfaglig kompetanse i prosessene som leder frem til avgjørelsen. Barnets beste må være førende prinsipp. Videre støtter FO utvalgets anbefaling om en tingrettsmodell for både foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven gitt at de prosessuelle og materielle forholdene ivaretar tilstrekkelig og nødvendig kompetanse og gjennomgående ivaretar hensynet til barnets beste.

 • Høringssvar - forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

  30.11.2017

  FO støtter forslaget om at vurderingsgrunnlaget for prøveløslatelse (pll) fra forvaring endres slik at de i større grad samsvarer med reglene om pll fra tidsbegrenset fengselsstraff. FO slutter seg til begrunnelsen som er gitt i høringsbrevet.

 • Høringssvar forslag om ny forskrift om helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

  29.11.2017

  Sosialfaglig- og vernepleiefaglig kompetanse er avgjørende for at kommunene i tråd med samhandlingsreformen og kommunereformen skal håndtere et større ansvar og flere og mer komplekse oppgaver. Vi frykter at kommuner som er presset på økonomi prioriterer lovbestemte oppgaver, og nedprioriterer ikke lovpålagte tjenester, inkludert personell med annen kompetanse enn det som er hjemlet i lov. FO viser til LOs høringssvar og løfter frem sælig to punkter: 1. prioritering og fokus på barn med utviklingshemning sine særskilte utfordringer og sårbarhet, spesielt knyttet til vold og overgrep. 2. kompetanseutfordringene i tjenestene og bekymringen for et stadig snevrere helsebegrep.

 • Høringssvar - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

  10.11.2017

  FO er glad for at ny definisjon av habilitering og rehabilitering nå er ute på høring. Formålet med endringen er først og fremst å sikre et sterkere brukerperspektiv og tydeliggjøre at eierskapet til mål og tiltak som utarbeides ligger hos brukeren selv. Dette støtter selvfølgelig FO. Det er likevel flere sider ved både dagens definisjon og forslaget til ny som det er viktig å belyse og FO leverte tirsdag sitt høringssvar til departementet.

 • Høringssvar – Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

  01.11.2017

  FO har ved flere anledninger uttrykt bekymring for konsekvensene av å flytte ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra stat til kommunene. Vi kan ikke se at det, per i dag, er noe som tilsier at kommunene vil forvalte VTA-ordningen bedre enn det staten gjør.

 • Høringssvar - Forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning

  01.11.2017

  FO er glad for at det nå satses mer på veiledning og at det lages nasjonale retningslinjer. FO støtter mye av det som universitet og høyskolerådet foreslår, men har også noen konkrete forslag til endringer.

 • FO har gitt høringssvar på forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

  31.10.2017

  FO mener endringene i arbeidsavklaringspenger, som iverksettes fra 1. januar 2018, vil føre til at ordningen blir svekket. Forsøk, prosjekter og studier viser det samme: Tett individuell og tilpasset oppfølging gir gode resultater. Dette er godt sosialfaglig arbeid. Innstramninger og strukturelle løsninger på omfanget av AAP-mottakere rimer dårlig med dette.

 • Høringssvar - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

  23.10.2017

  NOUen gir et godt grunnlag for å fastslå at den norske og nordiske velferdsmodellen med en familiepolitikk som aktivt legger til rette for at kvinner og menn skal kunne kombinere jobb og barn, bidrar til likestilling og økonomisk utjevning.

 • Fellesorganisasjonen (FO) har gitt innspill til Tvangslovsutvalget

  30.09.2017

  FO har bred kunnskap og erfaring med de aktuelle lovene og problemstillingene som tvangslovsutvalget skal se på. Vi er positive til det arbeidet som er igangsatt og glad for å få bidra med innspill til dette viktige arbeidet. Utvalget bad særlig om innspill på noen forhold som FO har gitt innspill på: - Behovet for endringer i tvangslovgivningen, herunder eksempler på uhensiktsmessige forskjeller og gråsoner mellom de ulike regelsettene. - Muligheten for og ønskeligheten av en felles regulering av bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. - Særlige behov som må ivaretas i en framtidig lovregulering.

Viser fra 1 til 10 av totalt 297 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning