Søk

Du er her:

 • FOs helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning

  01.10.2018

  Fellesorganisasjonen (FO) har lenge sagt at det er behov for en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemning. Vi må få politisk vilje til å bedre situasjonen for personer med utviklingshemning og arbeidet med å sikre like rettigheter og muligheter må komme i gang. FO er utålmodige og har derfor utarbeidet vårt forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning. Den tar utgangspunkt i NOUen «På lik linje» og de åtte løftene som er beskrevet der. Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 og overleverte utredningen NOU 2016:17 «På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemning» til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Siden den gang har lite skjedd. Personer med utviklingshemning i Norge opplever daglig brudd på menneskerettighetene. Det er på tide med handling. Vi må vise at vi er en nasjon som ivaretar alle landets innbyggere, at vi er en velferdsstat bygget på solidaritet og likeverd.

 • Fellesorganisasjonen (FO) har gitt innspill til representantforslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

  30.04.2018

  FO mener forslagsstillerne setter fokus på viktige tema og begrunner forslagene på en måte som vi synes er både relevant og nødvendig. FO har argumentert for at kravet om aktivitet for mottakere av sosialhjelp må være en rett og ikke en plikt. Vår argumentasjon har vært at det med en plikt til aktivitet må følge en rett til oppfølging. Og at oppfølgingen må være basert på den enkeltes ressurser, ønsker og behov.

 • FO med innspill til Familie- og kulturkomiteen i høring 19. april om et offentlig og ideelt drevet barnevern

  18.04.2018

  FOs deltok i høring i Familie- og kulturkomiteen på representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern (Dokument 8:161 S (2017-2018)). FO er opptatt av at barn, unge og deres familier skal møte et faglig sterkt barnevern. For å slå det fast med en gang: vi har ingen holdepunkter for å si at privat, kommersielt barnevern ikke leverer gode tjenester. I FO har vi mange svært faglig dyktige medlemmer som jobber i privat, kommersielt barnevern. Men FO er sterkt uenig med de som hevder at produksjon av barneverntjenester skiller seg lite fra andre tjenester.

 • Fellesorganisasjonen (FO) har sendt innspill til representantforslag om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til

  12.04.2018

  FO sendte innspill til Helse- og omsorgskomiteens behandling av representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andresen og Arne Nævra om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til. FO støtter forslagene i representantforslaget.

 • Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 2019 til ulike departementer

  13.02.2018

  FO har sendt våre krav til statsbudsjett 2019 til Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnkapsdepartementet og til Finansdepartementet.

 • FO med innspill til Familie- og kulturkomiteen til representantforslag fra SV og Rødt om kamp mot seksuell trakassering

  01.02.2018

  Seksuell trakassering er et alvorlig hinder for likestilling. Kvinnedominerte arbeidsplasser er særlig utsatt. Pleie- og omsorgsarbeidere ligger høyt i statistikken over de som opplever mest seksuell trakassering. Ifølge tall fra SSB har 10 % av pleie- og omsorgsarbeidere opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Pleie- og omsorgsarbeidere er dermed på annenplass over yrker hvor ansatte opplever seksuell trakassering. FO har nylig undersøkt forekomsten av seksuell trakassering blant sine medlemmer. 6,2 prosent svarte at de har blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet av seksuell art. Det er særlig yngre kvinner som oftest utsettes for seksuell trakassering.

 • FO med innspill til Familie- og kulturkomiteen til representantforslag 8:20 S om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd

  01.02.2018

  FO deltok i høring i Familie- og kulturkomiteen 18. januar og gav innspill til Representantforslag 8:20 S om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd fremmet av representanter fra SV. FO støtter forslagene i representantforslaget om en opptrappingsplan for barnetrygden, og lovendring om at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

 • FO støtter SVs representantforslag som vil sikre barn på flukt et bedre rettsvern

  30.11.2017

  Stortinget og kommunalkomiteen har 30. november høring om to representantforslag fra SV. Det første er forslaget om returstopp til Afghanistan, Det andre er forslaget om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, sikre reelle barnefaglige vurderinger, og sårbarhetskriterier for enslige minderårige Vi støtter begge forslagene. I vårt innspill har vi lagt særlig vekt på fraværet av barnets beste vurderinger. Kartlegging (utført av NOAS i samarbeid med Redd Barna og FO) av 50 barn innvilget midlertidig opphold, viser at det i de aller fleste sakene ikke er gjort en vurdering ut fra hva som er barnets beste.

 • FO med innspill til justiskomiteen om statsbudsjett 2018

  01.11.2017

  FO har avgitt innspill til justiskomiteen i forbindelse med statsbudsjett 2018. I notatet ble det blant annet lagt vekt på større satsing på innhold og kvalitet i fengsel og friomsorg. Justiskomiteen stilte spørsmål om midler til friomsorgen. FO og NFF sendte felles, skriftlig svar til komiteen.

 • FO med innspill til helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjett 2018

  01.11.2017

  Marit Selfors Isaksen la i helse- og omsorgskomiteen 30.10.17 spesielt vekt på at regjeringen må følge opp NOUen På lik linje med en opptrappingsplan for personer med utviklingshemning.

Viser fra 1 til 10 av totalt 214 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning