FNs barekraftsmal


FO ønsker å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en pådriver for en bærekraftig utvikling som både land, næringsliv og sivilsamfunn kan tilslutte seg. Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

En bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner:

 • Klima og miljø
  Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på natur- og artsmangfold med en erkjennelse av naturen er en fornybar ressurs som vi er i ferd med å ødelegge, bl.a. på grunn av forsøpling og menneskeskapte klimaendringer.
 • Økonomi
  Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.
 • Sosiale forhold
  Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig, og for å nå bærekraftsmålene må alle tre dimensjoner sees i sammenheng.

FOs politikk forsøker å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål:

 • Mål 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 • Mål 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 • Mål 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 • Mål 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling    
 • Mål 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 • Mål 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Mål 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 • Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 • Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 • Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 • Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
 • Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 • Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 • Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 • Mål 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Les mer her: FNs bærekraftsmål