Hva er grønt sosialt arbeid?

Hva innebærer grønt sosialt arbeid i praksis?

  • Det kan være å drive eller arbeide på en institusjon som har grønne standarder, eller der en del av arbeidet er nærkontakt med natur og dyr, og læring om natur- og miljøvern.
  • Det kan være å jobbe – og argumentere sosialfaglig – for gode fysiske lokalmiljø som vil sørge for bedre levestandard for menneskene som bor der.
  • Det kan være å hjelpe et lokalsamfunn med å bygges opp igjen etter en naturkatastrofe.
  • Det kan handle om å arbeide mot oljeboring i Lofoten fordi man tror det ha negative konsekvenser for fisket, og dermed føre til arbeidsledighet for fiskere.
  • Det kan handle om at man arbeider politisk og argumenter sosialfaglig mot planer om å legge en elv i rør, noe som vil påvirke reindriften i området – og dermed føre til at mange taper livsgrunnlaget sitt (Alta-utbyggingen på 70-tallet).
  • Det kan handle om å arbeide for sosialt rettferdige grønne avgifter eller innstramninger. For eksempel påpeke at kommunens grønne avgifter rammer skjevt, og at de som er fattigst får størst utfordringer i å kunne delta i samfunnet.

Når FO snakker om grønt sosialt arbeid så bruker vi det som en samlebetegnelse for sosialt arbeid som retter seg mot klima og miljø, eller som tar inn over seg sosialfaglige aspekt ved klima og miljøutfordringer. Dette kan handle om sosialt arbeid på ulike nivå, fra mikro- til makronivå, men der Bronfenbrenner tar utgangspunkt i ulike sosiale system, så inkorporerer grønt sosialt arbeid også de fysiske omgivelsene, miljøet og naturen mennesket lever i. Grønt sosialt arbeid definerer altså også det fysiske miljøet som viktig for individet, ikke bare det sosiale miljøet. 

Lena Dominelli er den som har løftet «green social work» internasjonalt, men hun skiller også mellom grønt sosialt arbeid og «environmental social work» som forfekter at individet-i-situasjonen også må innebære individet i naturen, ikke bare familie og andre relevante aktører i omgivelsene. Dominellis grønne sosiale arbeid har en kritisk og politisk dimensjon, og er i utgangspunktet en kritikk av dagens sosiale arbeid som hun mener er preget av redusert anerkjennelse og kredibilitet, og som har tatt del i «new public management»-tankegangen. Med grønt sosialt arbeid mener Dominelli:

«En form for helhetlig profesjonelt sosialt arbeid som setter søkelys på den gjensidige avhengigheten blant mennesker, den sosiale organiseringen mellom mennesker og flora og fauna i deres fysiske habitater, og samspillet mellom samfunnsøkonomiske og fysiske miljøkriser og mellommenneskelige atferd som undergraver trivsel og velvære for mennesker og planeten jorden. Grønt sosialt arbeid foreslår å løse disse problemene ved å argumentere for en dyptgripende endring i hvordan mennesker ser for seg det sosiale grunnlaget for sitt samfunn, for sine relasjoner med hverandre, og med den levende og livløse verden» (Dominelli, 2012: 25).

Dominelli  sier at grønt sosialt arbeid handler om en kritikk av nyliberale utviklingsmodeller og styringsstrukturer som ødelegger miljøet i jakten på fortjeneste. Grønt sosialt arbeid er en helhetlig kritisk tilnærming som anerkjenner den gjensidige avhengigheten av alle levende ting. Den fokuserer på inkludering av alle systemer og institusjoner, den inkluderer både menneskeskapte og naturlige katastrofer, fra fattigdom til forurensningen og klimaendringer, til jordskjelv og vulkanutbrudd som blir til større katastrofer på grunn av manglende menneskelig handling og oppfølgning. 

Grønt sosialt arbeidets verdisystem handler om likestilling, sosial inkludering, rettferdig fordeling av ressurser, plikten til ikke å ødelegge ressurser slik at disse kan bevares og opprettholdes for fremtidige generasjoner av mennesker, dyr og planter, og er en rettighetsbasert tilnærming som møter menneskenes behov for å leve og utvikle sine muligheter - på en etisk og bærekraftig måte. 
 

Les mer om grønt sosialt arbeid her: Routledge Handbook of Green Social Work (2018)