Hvorfor setter FO klima og miljø på dagsorden?


I prinsipprogrammet til FO står det:


Et samfunn i pakt med miljøet
Klima- og miljøproblemer påvirker livsgrunnlaget til alle mennesker og skaper helse- og sosialproblemer. Utfordringene rammer i stor grad de som allerede har det tøffest. Aktiviteter som skader klimaet skal reduseres, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige aktiviteter skal økes. Dette skal skje på en planmessig måte som opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet. Måten vi lever og arbeider på endrer seg, og store samfunnsmessige endringer må til.

Plikter og rettigheter må fordeles solidarisk, og alternative løsninger må utvikles. Vi har alle ansvar for å bidra til nødvendige samfunnsmessige endringer. FO skal ta vare på miljøet og handle miljøbevisst. Alle ledd i organisasjonen har ansvar for dette.»

I uttalelsen «Solidaritet med mennesker og miljø» står det blant annet:


FO er forpliktet til å ta vare på miljøet. Som helse- og sosialarbeidere, med solidaritet som en grunnverdi i vårt faglige og etiske fundament, har vi et særlig ansvar for å motvirke konsekvensene av pågående klima- og miljøkriser.

«Dette innebærer bl.a. å vurdere konsekvenser for miljø- og klima ved planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter i FOs regi. FO vil medvirke til at aktiviteter som skader klimaet skal reduseres, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige aktiviteter skal økes.»
 

FO er en profesjonsorganisasjon for sosialarbeidere som er medlem i International Federation of Social Workers (IFSW). Det betyr at vi er forpliktet til å forholde oss til den globale definisjonen av sosialt arbeid . Den legger blant annet vekt på miljø- og klimamessige utfordringer som påvirker livsforholdene:

Mandatet om sosial endring drivkraft er nødvendigheten av å utfordre og endre de strukturelle betingelsene som bidrar til marginalisering, sosial ekskludering og undertrykking. Initiativer for sosial endring anerkjenner den menneskelige handlekraftens plass i arbeidet med å fremme menneskerettigheter og økonomisk, miljømessig og sosial rettferdighet.

Ideen om det kollektive ansvar belyser det faktum at individuelle menneskerettigheter kun lar seg realisere i hverdagen hvis vi alle tar ansvar for hverandre og miljøet, og viktigheten av å dyrke frem gjensidige relasjoner innad i lokalsamfunn. Derfor er en sentral rettesnor i alt sosialt arbeid å tale for menneskerettigheter på alle nivå, og å legge til rette for utfall der vi alle tar ansvar for hverandres livskår, og forstår og respekterer den gjensidige avhengigheten som eksisterer mellom mennesker og mellom mennesker og miljø.

 

Som medlem i LO har FO forpliktelser. LO har utarbeidet en miljøstrategi  som forbundene skal følge. LO har blant annet vedtatt at de skal arbeide for:

  • At Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050
  • FNs bærekraftsmål og Paris-klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader. LO vil arbeide for å begrense temperaturstigningen til en og en halv grad.
  • En rettferdig omstilling av arbeidslivet, og anstendig arbeid i en klimavennlig framtid.
  • En helhetlig satsning på fangst og lagring av karbon (CCS) i Norge.
  • At det satses mer på forskning og utvikling. Norge må omdannes til et lavutslippssamfunn.
  • Å styrke statens rolle i å hjelpe fram ny, klimavennlig produksjon.

Dette betyr at FO har forpliktet seg til å være miljø og klimabevisst, og at hele organisasjonen skal ha et ansvar for dette. Det innebærer at miljø- og klimaengasjementet både skal komme til uttrykk gjennom FOs interne arbeid for hva vi personlig og som organisasjon kan gjøre, men også eksternt gjennom FO sitt profesjons-, samfunns- og tariffpolitiske arbeid.

Les uttalelsen "Bli med og farg FO grønn!" som ble vedtatt av FOs landsstyre 9. desember 2020.