Arbeiderpartiet vil sikre flere karriereløp for barnevernspedagoger, sosionomer og andre ansatte og flere stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og barnevernsutdanning. Det må legges bedre til rette for at ansatte som har behov for det, får gjennomført nødvendig kompetanseheving.

Stortinget behandlet høsten 2020 ett forslag om å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene. Dette støttet vi, men fikk dessverre ikke flertall. Vi vil fortsatt jobbe for å få en gjennomgang av det norske autorisasjonssystemet for helsepersonell for å vurdere om nye yrkesgrupper bør inn, og hvilke kvalifiseringskriterier som skal legges til grunn for autorisasjon. I dette ligger også profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer