Søk

Du er her:

Faggruppe for FO-medlemmer i kriminalomsorgen

Faggruppa kan kontaktes gjennom:
Rådgiver i FO: Inger Karseth eller mobil: 480 61 261.
 
Øvrige medlemmer er: Gro Asp, Janniche Larsen, Katrin Gjelseth og David Hugo Ark.
 • Høringssvar - retningslinjer for mindreårige innsatte og domfelte

  04.09.2017

  FO har avgitt høringssvar til kriminalomsorgsdirektoratet. Retningslinjene retter seg i hovedsak mot ungdomsenhetene. I høringssvaret har vi presisert at retningslinjene må bygge på erfaringene og anbefalingene fra disse ungdomsenhetene, NOVAs evaluering av Bjørgvin og rapportene fra sivilombudsmannen. Retningslinjene må bidra til å sikre likebehandling. FO etterlyser en konkretisering av hvordan retningslinjene skal gjelde for friomsorgen.

 • Faggruppas nyhetsbrev 2017

  21.02.2017

  Her kan du laste ned faggruppas nyhetsbrev for 2017

 • Høringssvar- Om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. og endring i straffeloven

  15.12.2016

  FO er positive til at det nå foreslås en lovhjemmel som gjør det mulig å overføre gjennomføringen av samfunnsstraff/samfunnstjeneste mellom de nordiske land i saker hvor domfelte er hjemmehørende i et annet nordisk land enn der dommen ble avsagt. Dette er en mulighet som ansatte i friomsorgen har etterspurt gjennom år.

 • Høringssvar - forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll (Nd)

  15.12.2016

  Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet forslag til ny forskrift for ND. ND er nå blitt landsdekkende og det er et behov for utfyllende retningslinjer, det er derfor bra at det nå foreligger utkast til ny forskrift. FO har kommentarer til noen av forslagene.

 • Høringssvar - Utkast til strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring

  15.12.2016

  Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i samfunnet skal sikres likeverdig straffegjennomføring som menn. FO berømmer kriminalomsorgsdirektoratet for arbeidet - dette er en strategi FO har etterspurt lenge. FO støtter i hovedsak alle forslag til tiltak.

 • Høring - Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

  24.10.2016

  FO deltok sammen med NFF og LO i høring om forsalg til omorganisering av kriminalomsorgen. Både NFF, LO og FO går i mot forslaget. FO uttrykte særlig bekymring for at sammenslåing av fengsler og friomsorgskontor under en leder vil innebære en risiko for «usynliggjøring» av friomsorgsarbeidet.

 • Innspill til justiskomiteen - statsbudsjett 2017

  24.10.2016

  FO deltok med innspill på høring i justiskomiteen.

 • Høringssvar - Omorganisering av kriminalomsorgen

  29.09.2015

  Justisdepartementet foreslår i høringsnotatet en omorganisering av kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utredet to ulike modeller. Begge modellene går bort fra dagens tre nivå organisering. I forslaget beskrives en enhetsmodell og en sentermodell. FO stiller i sitt høringssvar spørsmål om faglig begrunnelse for omorganiseringen. FO støtter KDIs forslag om sentermodellen.

 • Høringssvar - likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar

  22.05.2015

  Ei arbeidsgruppe nedsatt av KDI har kartlagt kriminalomsorgens hovedutfordringene når det gjelder kvinners soningsforhold. Arbeidsgruppa har i rapporten forslått en rekke konkrete tiltak for å bedre kvinners forhold i varetekt og under straffegjennomføring og som er i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. FO slutter seg i all hovedsak til de ulike forslagene.

 • FO går imot soning i Nederland

  03.03.2015

  Fellesorganisasjonen (FO) stiller seg avvisende til avtalen som nå er undertegnet mellom Norge og Nederland, og som åpner for at innsatte kan sone fengselsstraff i Nederland. Lovforslaget – og dermed avtalen – bryter med viktige prinsipper i norsk kriminalomsorg, som normalitetsprinsippet og nærhetsprinsippet, sier FO i sitt høringssvar.

Viser fra 1 til 10 av totalt 26 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning