Dark Overlay

Årsmøtet FO Viken 2024

mar
Quality Hotel River Station, Dr. Hansteinsgate 7, 3044 DRAMMEN
  • (12. mars)
  • (13. mars)

Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1.    Åpning

2.    Konstituering

2.1.        Innkallingens lovlighet

2.2.        Valg av dirigent(er)

2.3.        Valg av sekretær(er)

2.4.        Valg av protokollkomite

2.5.        Valg av redaksjonskomite

2.6.        Valg av tellekorps

2.7.        Godkjenning av sakliste og dagsorden

2.8.        Godkjenning av forretningsorden

3.    Årsberetning 

4.    Regnskap og kontrollkomiteens beretning

5.    Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram

6.    Økonomi

6.1.        Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden

6.2.        Budsjett

7.    Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.4).

8.    Valg av:

8.1.        Avdelingsstyret: Leder, nestleder(e), avdelingssekretærer og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver profesjon, samt en kassererfunksjon.

8.2.        Profesjonsfaglige utvalg

8.3.        Rådgivende utvalg

8.4.        Valgkomite

8.5.        Kontrollkomite

8.6.        Andre utvalg

Leder, nestleder(e), avdelingssekretær(er) velges for en periode på fire år. Øvrige valg gjøres for en periode på to år.

Valgbare er alle medlemmer av avdelingen som er ajour med kontingenten.

Avdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett.

Andre medlemmer av avdelingen har møte-, tale og forslagsrett.


Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.  

Avdelingsstyret innkaller til årsmøtet med minst seks ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst fire uker før årsmøtet holdes.

Saker til årsmøtet med styrets innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker dette.

Alle saker i avdelingens årsmøte avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.  

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 11.02.2024