Dark Overlay

REPRESENTANTSKAPSMØTE 8. OG 9. MAI 2019

mai
Scandic Flesland Airport, Lønningsveien 9, 5258 BLOMSTERDALEN
  • (8. mai)
  • (9. mai)

Innkalling til møte i Representantskapet FO Hordaland Representanskapsmøte nr. 1/2019. onsdag 8. til torsdag 9.mai Scandic Flesland Airport, Lønningsveien 9.


Til medlemmer i Representantskapet FO Hordaland

 I FO sine vedtekter §11.5 Fylkesavdelingens representantskap heter det;

 «Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO-studentene. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.»

 Representantene har møteplikt i representantskapet.

 Når du er valgt til medlem av Representantskapet i FO Hordaland har du fått et verv som organisasjonstillitsvalgt. Den gjennomgående hovedregel er at en skal få nødvendig fri for å kunne utføre dine oppgaver som tillitsvalgt. De sentrale parter har inngått avtaler for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Informasjon om tillitsvalgtes rettigheter og plikter finner du blant annet i hovedavtalene. 

 De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

 KS Sektoren         Hovedavtalen del B, § 3-5 c)

Statssektoren         Hovedavtalen § 39, pkt.1

Spekter                  Hovedavtalens § 52

Virke                     Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4

NHO                      Hovedavtalen § 5-8

 

For å ha rettigheter og plikter som tillitsvalgt er det av avgjørende betydning at arbeidsgiver

har mottatt skriftlig om hvem som representerer FO som tillitsvalgt i de ulike sammenhenger. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø.  Arbeidet som tillitsvalgt skal utføres slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Det er derfor viktig å søke arbeidsgiver om permisjon tilmøtene på et tidligst mulig tidspunkt.

Du kan bruke dette dokumentet som vedlegg til søknaden. I god tid i forkant av møtene

blir det sendt ut innkalling og to uker før møte innkalling med dagsorden og sakspapir.

I 2019 skal FO Hordaland ha to representantskapsmøter.

Det er ønskelig at dere tar imot tilbudet om overnatting dersom dette er mulig.

Møtene vil bli lagt ut i kursportalen i god tid før møte.

 

08.-09.mai – Scandic Airport Flesland

Representantskapsmøte 1/2019

24.-25.oktober- Thon Airport

Representantskapsmøte 2/2019

 


Grethe Kvist                                                                        Mohamad Mehdi

Leder                                                                                    Nestleder

 


Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet.

Innkalling vil bli fulgt opp med «påminning i kalender» og av Innkalling med forslag til dagsorden en ukes tid før møte.

FRIST FOR PÅMELDING ER fredag 26. april 2019, via kursportalen på hjemmesiden.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 30.04.2019