Dark Overlay

REPRESENTANTSKAPSMØTE 8. OG 9. MAI 2019

mai
Scandic Flesland Airport, Lønningsveien 9, 5258 BLOMSTERDALEN
  • (8. mai)
  • (9. mai)

Innkalling til møte i Representantskapet FO Hordaland Representanskapsmøte nr. 1/2019. onsdag 8. til torsdag 9.mai Scandic Flesland Airport, Lønningsveien 9.


Til medlemmer i Representantskapet FO Hordaland

 I FO sine vedtekter §11.5 Fylkesavdelingens representantskap heter det;

 «Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO-studentene. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.»

 Representantene har møteplikt i representantskapet.

 Når du er valgt til medlem av Representantskapet i FO Hordaland har du fått et verv som organisasjonstillitsvalgt. Den gjennomgående hovedregel er at en skal få nødvendig fri for å kunne utføre dine oppgaver som tillitsvalgt. De sentrale parter har inngått avtaler for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Informasjon om tillitsvalgtes rettigheter og plikter finner du blant annet i hovedavtalene. 

 De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

 KS Sektoren         Hovedavtalen del B, § 3-5 c)

Statssektoren         Hovedavtalen § 39, pkt.1

Spekter                  Hovedavtalens § 52

Virke                     Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4

NHO                      Hovedavtalen § 5-8

 

For å ha rettigheter og plikter som tillitsvalgt er det av avgjørende betydning at arbeidsgiver

har mottatt skriftlig om hvem som representerer FO som tillitsvalgt i de ulike sammenhenger. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø.  Arbeidet som tillitsvalgt skal utføres slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Det er derfor viktig å søke arbeidsgiver om permisjon tilmøtene på et tidligst mulig tidspunkt.

Du kan bruke dette dokumentet som vedlegg til søknaden. I god tid i forkant av møtene

blir det sendt ut innkalling og to uker før møte innkalling med dagsorden og sakspapir.

I 2019 skal FO Hordaland ha to representantskapsmøter.

Det er ønskelig at dere tar imot tilbudet om overnatting dersom dette er mulig.

Møtene vil bli lagt ut i kursportalen i god tid før møte.

 

08.-09.mai – Scandic Airport Flesland

Representantskapsmøte 1/2019

24.-25.oktober- Thon Airport

Representantskapsmøte 2/2019

 


Grethe Kvist                                                                        Mohamad Mehdi

Leder                                                                                    Nestleder

 


Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet.

Innkalling vil bli fulgt opp med «påminning i kalender» og av Innkalling med forslag til dagsorden en ukes tid før møte.

FRIST FOR PÅMELDING ER fredag 26. april 2019, via kursportalen på hjemmesiden.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn