Dark Overlay

Stiftelsesårsmøte FO Vestfold og Telemark

aug
Scandic Park Hotel, 3208 SANDEFJORD

Stiftelsesårsmøtet arrangeres på Park hotel, Sandefjord. Dersom koronareglene ikke tillater dét, vil møtet avholdes digitalt til samme tidspunkt

Innkalling til stiftelsesårsmøte i FO Vestfold og Telemark   Dato:  26. august 2020

Tid:       kl. 10.00 – 17.00 

Sted:  Park hotell, Sandefjord. 

Dersom koronareglene i samfunnet tilsier det, vil møtet avholdes digitalt.Årsmøtet har følgende dagsorden:

 1.  Åpning

2.  Konstituering

2.1  Innkallingens lovlighet

2.2  Valg av dirigent(er)

2.3  Valg av sekretær(er)

2.4  Valg av protokollkomité

2.5  Valg av redaksjonskomité

2.6  Valg av tellekorps

2.7  Godkjenning av sakliste og dagsorden

2.8  Godkjenning av forretningsorden

3.  Årsberetning

4.  Regnskap og kontrollkomiteens beretning

5.  Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram

6.  Økonomi

6.1  Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden

6.2  Budsjett

7.  Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.4)

8.  Valg av:

a.    Fylkesavdelingsstyret:

Leder, nestleder(e), fylkessekretærer, og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon, samt en med kassererfunksjon.

 

Se eget vedtak fra ekstraordinært årsmøte 21.10.2019

 

b.     Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.

c.     Rådgivende utvalg

d.     Valgkomité

e.     Kontrollkomité

f.     Andre valg

 

 Årsmøtet er fylkesavdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.

 

Fylkesavdelingsstyret innkaller til årsmøtet med minst seks ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst fire uker før årsmøtet holdes.

 

Saker til årsmøtet med styrets innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker dette.

 

Alle saker i fylkesavdelingens årsmøte avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering. Valgbare er alle medlemmer av fylkesavdelingen som er à jour med kontingenten.

 Fylkesavdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett.

 

Andre medlemmer av fylkesavdelingen har møte-, tale- og forslagsrett.  

Jfr. Vedtektenes §11.3

 

Vedtak på ekstraordinært årsmøte 21.oktober 2019

 

 Sak 11/2019 Styresammensetning i ny fylkesavdeling

 Leder

Nestleder

2 fylkessekretærer

Kasserer

2 barnevernspedagoger

2 vernepleiere

2 sosionomer  

1 fra seniorutvalget Landsstyrerepresentant

1 ungdomsrepresentant (Representerer oss i LOs ungdomsutvalg) 

                                                       

2 studenter (en med tale-, forslags- og stemmerett, en med tale og forslagsrett)

  

Sak 18/2019 Representasjon på stiftelsesårmøtet 25.mars 2020 

 

Hver avdeling stiller med 30 stemmeberettigede på stiftelsesårsmøtet. Den enkelte avdeling har ansvar for å sende representanter og varaer. Dette tallet inkluderer representanter fra interimsstyret. Hvis en avdeling stiller med færre en 30 representanter, reduserer den andre avdelingen med tilsvarende medlemmer slik at vi er likeverdige i møtet. 

 

Saker til årsmøtet må sendes interimsstyret innen 04.08.2020, til post@vestfoldogtelemark.fo.no   

Kurspåmelding