Søk

Du er her:

FO Sogn og Fjordane - Innkalling til represntantskapsmøte og beredskapskonferanse

Førde, Førde , 07.05.2018 - 08.05.2018

Tid: 7.mai kl. 10.00 - 8. mai kl. 15.30.

Sted: Sunnfjord hotell, Førde

Innkalling til Representantskapsmøte og beredskapskonferanse 7. og 8. mai 2018.

Tema:  Saker som skal handsamast på representantskapet er mellom anna:

Handlingsplan for årsmøteperioden 2018 - 2020

økonomi

Landsstyresaker; bl.a utdanningspolitisk debatt, organisasjonsdebatt

Gjennomgang av Forbundet sin beredskapsplan konflikt/ informasjon om ny offentleg tenestepensjonsordning

Vi sender ut FO sin beredskapsplan i høve mogleg konflikt i samband med hovudtariffoppgjeret 2018. Det vert gjennomgang av denne den 8.mai, samt informasjon om ny tenestepensjonsavtale. Alle tillitsvalte vert innkalla til denne dagen.

Saker frå klubbane må vere oss i hende innan 23.april.  Sakene vert ikkje sendt ut etter vår styresamling 26. – 27. april, dvs. måndag 30.april 2018.

Representasjon: De må sjølve kalla inn dykkar vara om de ikkje kan møte.

Påmeldingsfrist : Frist for påmelding: 23.april 2018 .  Gje melding om du skal delta begge dagane og treng overnatting.

Påmelding, her på web eller ved å send e-post til: leder@sognogfjordane.fo.no

Permisjon:         Tillitsvalde og representantane har i høve gjeldande avtaleverk rett til  

permisjon med løn. Reise vert dekka av FO Sogn og Fjordane. Legg innkalling ved permisjonssøknaden.

Permisjon for styremedlemmar og Representantskapsmedlemmar gjeld fylgjande:

Kommunesektoren: HA Del B § 3-5.c "Det kan ikkje utan tvingande grunn nektast permisjon med lønn i inntil 12 dagar pr. år for valde, faste medlemmer i en arbeistakarorganisasjon sitt -

styrande vedtektsfesta sentrale organ, - styrande vedtektsfeta distrikts/ fylkesorgan, - øvste vedtektsfesta organ på distrikts/fylkesplan og dessutan til valde medlemmer og delegater for å møte på arbeidstakarorganisasjonens/ hovudsamanslutninga sitt høgste organ (landsmøter/ kongress).

Spekter: HA § 26 Tjenestefri for ansatte

Ansatte skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i: e) representantskapsmøter. Viser også til HA § 45 ang. avlønning 5. avsnitt: "Organisasjonstillitsvalgte er de ansatte med verv innen fagorganisasjonen i virksomheten og som er valgt etter den enkelte organisasjons vedtekter. Dersom desse skal delta på møter i eigen organisasjon i verksemder som ikkje kan skje på fritid, kan dei lokale

partar inngå avtaler om kva møter som kan leggast til arbeidstida. I slike tilfeller kan møta gjennomførast utan trekk i lønn."

Stat: HA § 39.1: "Tillitsvalte på arbeidsstaden og tilsette med tillitsvald verv innan organisasjonen skal ikkje utan tvingande grunn nektast tenestefri med lønn for å delta på avdelingstyre- forbundstyre og landstyremøter, landsmøter og kongress og representantskapsmøter. Det same gjelder styremøter og møter i faste organ som er oppretta av og/ eller rådgjevande til styret, når desse ikkje kan haldast utanom arbeidstid.".

 

 

 

 

 

                                

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning