Søk

Du er her:

FO Vest-Agder - Innkalling til årsmøte i FO Vest-Agder

Kristiansand , 14.03.2018 - 15.03.2018

Tid:      14. -15 mars 2018

Sted:    Rica Dyreparken – dyreparken - i Kristiansand fra klokken 1000 den 14. mars og med avslutning klokken 1500 den 15. mars

Innkalling til årsmøte FO Vest-Agder

Årsmøte I FO Vest-Agder er fylkesavdelingens høyeste myndighet og avholdes i medhold av vedtektenes § 11.4.

Medlemmer og klubber som ønsker å f remme forslag til årsmøtet, må gjøre dette minst fire uker før årsmøte avholdes, og må være styret i hende innen 14. februar 2018.

Forslag sendes pr. brevpost til:

FO Vest-Agder,

Postboks 381,

4664 Kristiansand,

eller e-post: vestagder©fo.no

Saker til årsmøte med styrets innstilling sendes årsmøtedeltakerne minst to uker før årsmøte avholdes. Andre medlemmer vil få tilsendt sakspapirene på forespørsel. På årsmøte møter avdelingens representantskap med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale-, og forslagsrett. Det vises til fullstendig innkalling med dagsorden på:

www.fo.no under Vest-Agder.

Representantskapet vil innkalles til årsmøte også ved egen innkalling. Av arrangementstekniske årsaker bes både representantskapsmedlemmer og andre medlemmer som ønsker å delta på årsmøte om å melde seg på til fylkesavdelingen innen 22. februar

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1.       Åpning
2.       Konstituering
          2.1 Innkallingens lovlighet
          2.2 Valg av dirigent(er)
          2.3 Valg av sekretær(er)
          2.4 Valg av protokollkomité
          2.5 Valg av redaksjonskomité
          2.6 Valg av tellekorps
          2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden
          2.8 Godkjenning av forretningsorden
3.       Årsberetning
4.       Regnskap og kontrollkomiteens beretning
5.       Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram
6.       Økonomi
          6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden
          6.2 Budsjett
7.       Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.5)
8.       Valg av:
a) Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretær, kasserer og minst 5 styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon.
b) Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.
c) Rådgivende utvalg
d) Valgkomité
e) Kontrollkomité
f) Andre valg

Valgbare er alle medlemmer – unntatt B medlemmer – av fylkesavdelingen som er à jour med kontingenten.

Fylkesavdelingens representantskap møter med tale, forslags- og stemmerett.

Andre medlemmer av FO har møte-,tale- og forslagsrett.

Representantskapet består av jfr. utdrag fra  vedtektene § 11,5

«§ 11.5 Fylkesavdelingens representantskap Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene.

Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO-studentene.

Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.

Vest-Agder representantskapets størrelse og sammensetning.

Klubbstørrelse i forhold til antall medlemmer i representantskap

1-9 medlemmer:                                1 representant

10-199 medlemmer                           2 representanter       

20-39 medlemmer:                            3 representanter

40-59 medlemmer                             4 representanter

60-79 medlemmer                             5 representanter

80-119 medlemmer:                          6 representanter 

120-159 medlemmer                         7 representanter

160-199 medlemmer                         8 representanter

200-259 medlemmer                         9 representanter

260-319 medlemmer                         10 representanter

320-379 medlemmer                         11 representanter

380-459 medlemmer                         12 representanter

460 -539 medlemmer                        13 representanter

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning