Søk

Du er her:

FO Vest-Agder - Innkalling til Representatskapsmøte

Kristiansand , 15.08.2018 - 16.08.2018

Tid: 15. og 16. august 2018 – kl. 0930 avslutning møte kl. 1400 hvoretter det inviteres til `havesamling`   med andre medlemmer og forbundsledelsen i FO

Sted: Rica Dyreparken Kristiansand

 

Innkalling til Representantskapsmøte       

Saksliste:

Sak RS 01/18      Åpning ved leder Tine Krumm Haugen – navneopprop.

Forslag til vedtak: De frammøtte godkjent

Sak RS 02/18      Konstituering   

•             Godkjenning av foretningsorden se under innkallingen

•             Godkjenning av tidsplan vi begynner møtene kl. 0930 og avslutter med hagefest kl. 1500

               16. august -  nærmere tidsplan kommer i møte

•             Valg av ordstyrere og sekretærer – forslag Tine og Egil

•             Valg av protokollkomite – forslag: Linda Varhaug Røsnes og Anne Margrethe Vik

•             Navneopprop – se over

Sak RS 03/18      Klubbrunden

Aktuelle saker fra FO klubbene i fylket, klubbene orienterer selv muntlig/skriftlig (frivillig) fra sin drift – klubbene bes melde inn saker dersom sakene fordrer vedtak.

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering

Sak RS 04/18      Handlingsplan og årshjul

Styret gjennomgår muntlig handlingsplan og årshjul som ble vedtatt på årsmøte. Det åpnes for diskusjon Forslag til vedtak: Diskusjonen tas til orientering

Sak RS 05/18      Organisasjonsdebatten

Det er igangsatt et omfattende arbeid i FO ut fra de strukturendringen det offentlige Norge gjennomgår. FO sitt landsstyre har besluttet at FO sine fylkes/regiongrenser skal samsvare med de Stortinget har bestemt. Det pågår blant mye annet en diskusjon om frikjøpsressurser i FO Norge når vi går fra 19 fylker til 11 regioner.

Ingelill Lærum Pedersen er valgt nestleder som har hatt fokus på dette i månedene etter årsmøte.

Hun har begynt på en skisse som synliggjør hvordan vi forankrer samorganiseringen nå fremover nå i organisasjonen på fylke og sentralt.

Dette er bare for 2018. Dette tenker vi å synliggjøre for REP skapet i august – da dere er meget viktige aktører.

Vi ønsker at repskapet skal drøfte om det skal være en sak for repskapet eller at repskapet vedtar en ARBEIDSGRUPPE som skal jobbe med dette fremover, hvem arbeidsgruppen bør være  og hva arbeidsgruppen skal levere må repskapet avgjøre.

Forslag til vedtak

Sak RS 06/18      Halvårsregnskap for 2018 / budsjettrevisjon

Kasserer innleder. Regnskap ettersendes

Forslag til vedtak: Forslag til revidert budsjett godkjennes.

Sak RS 07/18      Utdanningsdebatten – og nye sentralt fattede retningslinjer for utdanningene våre

Orientering gis i møte, for forberedelse se tema på www.fo.no Forslag til vedtak: Informasjon tatt til orientering

Sak RS 08/18      FO dagene

Kort rapport påmeldinger

Forslag til vedtak:

Sak RS 09/18      Landsmøte i   FO i november 2019.

Det er i realiteten i underkant av et år til saker, delegater skal være avklart. Det foreslås at vi velger delegater på repskapet i nov 2018.

Forslag til vedtak: Valgkomiteen bes om å fremme kandidater

Sak RS 10/18      Lønnsoppgjøret 2018

Orientering ved FS

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering

Sak RS 11/18      Eventuelt

Forslag til vedtak:

Medlemmene av Rep. skapet har rett til fri med lønn i hht. Hovedavtalenes bestemmelser:

KS § 3-5 c,

Spekter § 26

Staten § 34.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning