Søk

Du er her:

Ledelse i velferdstjenestene

FO mener at det er av vesentlig betydning at barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er representert i ledelsen i de velferdstjenestene hvor profesjonenes faglige kompetanse er viktig å ivareta. Dette gjelder eksempelvis kommunale og statlige barneverntjenester, NAV-kontor og tjenester til utviklingshemmede.

 


Innenfor de fleste av velferdstjenestene hvor FOs profesjoner er ansatt, er det et lovfestet krav om faglig forsvarlige tjenester og internkontroll. Dette stiller krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. FO mener at dette forutsetter at lederen har forståelse for hva som er god kvalitet i yrkesutøvelsen til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Ledere i velferdstjenestene må ha kunnskap om hva som kjennetegner god kvalitet for å kunne kvalitetssikre at tjenestene og gode og trygge, ivareta opplæringsansvaret, samt initiere faglig utviklingsarbeid.

Velferdstjenestene består av medarbeidere med høy faglig kompetanse. Våre profesjoner representerer verdier, holdninger og faglige standarder som bidrar til å sikre kvalitet og faglig forsvarlighet i tjenestene. Imidlertid har ledelsesteoriene som har kommet i kjølvannet av New Public Management (NPM) resultert i et utpreget måleregime som signaliserer økende mistro til profesjonene i offentlig sektor.

For å motvirke denne utviklingen, mener FO at velferdstjenestene trenger ledere som selv representerer de faglige verdiene profesjonene står for – i tillegg til lederkompetanse. Vi mener at disse lederne har den beste forutsetning for å gi medarbeiderne den tillitt, autonomi og faglige frihet som er nødvendig for å gi brukerne gode og trygge tjenester.

Stadige omstillinger i offentlig sektor krever at arbeidstakerne viser høy grad av fleksibilitet. Ledere må i enda større grad akseptere endrede oppgaver og endret status, og er dermed sårbare i omstillingsprosesser. FO ønsker å ivareta våre ledermedlemmer i slike prosesser.

FO mener at ledere må bli vurdert ut fra den innsatsen og de resultatene som oppnås innenfor normalarbeidstiden. Ledere bør ha fleksible arbeidsforhold, så lenge dette er forenlig med tilstrekkelig tilgjengelighet og hensiktsmessig oppgaveløsning.

FO arbeider for reell likestilling mellom kvinner og menn, og for at ledere innenfor offentlig sektor med likeverdig ansvar og myndighet skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår.

Hovedkontakter

Ledermedlemmer kan få hjelp gjennom sin FO-avdeling

FO-avdelingene

Prosjektgruppa for FOs tilbud til ledermedlemmer kan kontaktes gjennom

Margrethe Lied  | 915 19 634

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen Adgruppen AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning