Her kan du se FOs frokostmøte om likelønn i opptak:

 

 

Hva er likelønn?

Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, utdanning, erfaring eller lignende, så lenge kvinner og menn vurderes på en likeverdig måte etter de samme kriteriene (kilde: www.ldo.no).

Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Les mer om ARP

Lik lønn for arbeid av lik verdi

Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold. Verdien av arbeidet knytter seg til hvilke krav som stilles til det arbeidet som skal utføres. Arbeidets verdi måles gjennom en objektiv sammenlikning av stillingene. I vurderingen tas det utgangspunkt i den konkrete stillingsbeskrivelsen. Arbeidstakernes individuelle kompetanse eller utførelse av arbeidet er ikke relevant i vurderingen av om to arbeidstakere utfører arbeid av lik verdi. Sammenlikningen kan skje på tvers av fag- og tariffgrenser. En sykepleier kan sammenligne seg med en ingeniør forutsatt at de jobber i samme virksomhet, som for eksempel samme kommune (kilde: www.ldo.no).

LES MER: Lover og regler om likelønn (LDO)

Aktuelle saker