Helse og sosialpolitikk

 

I lokalpolitikken har vi startet arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler med de politiske partiene. I tillegg har vi kartlagt hva partiene mener om noen av våre hjertesaker og utarbeidet valgkampmateriell.

Nasjonalt har vi jobbet med viktigheten av våre profesjoner i spesialisthelsetjenesten. Vi har rettet to henvendelse til stortingspolitikere om å endre takster og refusjon slik at polikliniskbehandling i somatikken utført av våre profesjoner gir sykehuset rett til å kreve refusjon. Vi har også snakket med og sendt et skriftlig innspill til stortingsmelding om palliasjon hvor vi påpeker mennesker med utviklingshemmings spesielle behov for omsorg også ved livets slutt.

Vi har snakket med stortingsrepresentant fra AP, om utviklingen i ungdomsmiljøer i Tønsberg og viktigheten av sosialfaglige arbeid i belastede miljøer.

Vi har sammen med stortingsrepresentant fra AP besøkt kriminalomsorgen i forbindelse med bekymringer knytte til nedleggelse av fengsler.

 

Lønn og tariff

 

Mellomoppgjøret ble ganske godt for våre medlemmer i KS, det ble ikke gjennomført lokale forhandlinger. Oppgjøret har en justering pr. 01.07.2019 som vil gi oss utfordringer framover fordi igjen blir lokale tillegg «spist opp». Når rapporten skrives er FO i streik i helseforetakene (Spekter) om retten til å pensjonsopptjening for alle uavhengig av stillingsstørrelse. I staten skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Oppgjørene i HUK og NHO er pr. nå ikke gjennomført.

 

Mediautspill

Ni ulike leserinnlegg våren 2019. De fleste sto på trykk i flere av lokalavisene i

Vestfold. Her er det kun linket til en avisene

 

 

 

Sosial medier:

Vår facebookside har 581 følger. Vi er i tillegg Snapchat konto, Instagram og Twitter.

FO Vestfold har etablert en egen SoMe-gjeng, bestående av styremedlemmer og tillitsvalgte med spesiell interesse for dette

 

Profesjonsutvalgets arrangementer

FOrum i Tønsberg

30.01 Åpent møte med innspill til temaer våren 2019 7 deltakere

27.02 Hvor mye skal jeg tåle? Om vold og trusler på arbeidsplassen, 46 deltakere

27.03 Fra tabu til seksualvennlig miljø, 34 deltakere

24.04 Når et menneske med utviklingshemming får demens, 32 deltakere

FOrum i Larvik

07.05 Fra tabu til seksualvennlig miljø. 6 deltakere

Kino på Hjertnes, Sandefjord

06.03 Vil Du være med på kino? "Smaken av Toscana", 20 deltakere

10.04 Vil du være med på kino «Detektiv Downs», 6 deltakere

 

Sosialarbeiderdagen

Åtte deltakere fra vestfold på FOs arrangement i Oslo

 

 

 

Sosialarbeiderprisen

Anne Bjørnstad ble i mars tildelt FO Vestfolds sosialarbeiderpris

 

Arbeidsplassbesøk

Følgende arbeidsplasser har fylkessekretær og fylkesleder besøkt. FO servert lunsj, frokost eller kake/boller. Tema på besøkene var lønnsoppgjøret, lokale arbeidsforhold og FOs arbeid/aktiviteter

 • Barneverntjenestene i
  • Larvik
  • Færder
  • Tønsberg,
  • Re
  • Holmestrand
  • (Sandefjord høsten 2018)
 • Psykisk helse og rus team Re
 • Psykisk helse og rus team Tønsberg
 • NAV Tønsberg.
 • Sykehussosionomene
 • Habiliteringstjenesten
 • Kriminalomsorgen

 

LOSU

FO har regionalt samarbeid med Landsforeningen for oppsøkende sosialt arbeid og bidro økonomisk til deres regionale samling. Fylkesleder i Vestfold deltok på samlingen

 

Seniorgruppa

Seniorutvalget opplever økende deltakelse på sine aktiviteter.

 • Fem kafetreff, første onsdag i måneden, på kafe i Tønsberg. Oppmøte mellom 10 og 20 FOere
 • Sommeravslutning på Stokke bygdetun, med 26 deltakere.
 • Felles tur til Ringerike museum med Seniorgruppa i FO Buskerud.

Styretur

Som en del av tillitsvalgtopplæringen  arrangerte FO Vestfold en to dagers styretur til Oslo i mai. Vi besøkte styret i FO Stortinget, LO og FOs forbundskontor. Som en påskjønnelse for innsatsen i styret var alle å så forstillingen Book of Mormon .

 

Kurs/konferanser/representasjon

 • 2 Spektersamling (hovedtillitsvalgt og fylkessekretær)
 • Fylkesavdlingskonferansen (fylkesleder og fylkessekretær)

 

 

 

Helse og sosialpolitisk påvirkningsarbeid

Aksjoner

#heiErna

Markering på Eidsvoldsplass FO Vestfold deltok med fane

Demonstrasjon mot endring i abortloven

FO Vestfold deltok med fane

8.mars

Leserinnlegg, Sykt flink?

Markering og frokost for styret i fylkesavdelingen.

 

Kontakt med politikere

 • Fylkesleder deltok på utvalgsmøte, barn og unge i Tønsberg, sammen med ansatt i barnverntjenesten. Tema: barnevern på skolene
 • Fylkessekretær arrangerte møte med stortingsrepresentant Maria Aasen Svendsrud AP og ansatte i kriminalomsorgen. Tema: nedleggelse av fengsler
 • Fylkessekretær arrangerte møte med stortingsrepresentant Maria Aasen Svendsrud AP og Utekontakten i Tønsberg Tema: Økende vold og rusbruk blant ungdom.
 • Maren Kostøl Rødt i Holmestrand kontaktet fylkesavdlignskontoret i forbindelse med utarbeidelse av interpellasjon om bemanning i barneverntjenesten. Interpellasjon ble avvist av kommunestyret.
 • Møte med AP Larvik om bemanning i barneverntjenesten

Valgkamp kommunevalg

Rep.skapet vedtok fokusområder. Fylkesavdlignskontoret har kontaktet alle kommunepartileder og kartlagt hva de mener om disse saken. Det blir utarbeidet valgkampmateriell med utgangspunkt i kartleggingen.

Samarbeidsavtaler

Vedtatt av rep.skap at vi skal søke samarbeid med alle partier. Fylkesavdlignskontoret har gjennomført møter med AP i Tønsberg og Larvik. Arbeidet fortsetter utover høsten 2019

Fylkesleder deltok, som publikum, på politiskdebattmøte om ungdomsmiljøer i Larvik. FO argumenterte for viktigheten av sosialfaglige kompetanse i forebyggende tjenester i kommunen, miljøterapeuter og oppsøkende sosialarbeidere.

Storting

Styret møtte medlemmer i Helse og omsorgsutvalget under sitt besøk. I samtalen vektla våre tillitsvalgte viktigheten av sosialfaglig kompetansen spesialt i tjenester for mennesker med utviklingshemming. Hovedfokus på mannsklær med utviklingshemming og aldring, samt palliasjon. Våre innspill ble sendt skriftlig fra fylkesavdelingen etter møtet.

Fylkesavdelingen har også sendt innspill til ending i refusjonsordningen slik at polikliniskbehandling utført av våre profesjoner i somatikken skal gi rett til å kreve refusjon for sykehusene.

 

 

Medlemsoppfølging

20 enkeltmedlemmer har fått bistand fra fylkesavdlingskontoret, i tillegg kommer rådgivning/støttesamtaler som ikke har krevd ytterligere oppfølging.

Fylkessekretær har bistått lokale tillitsvalgte i møter, og med råd og veiledning i enkeltsaker.

Fylkessekretær har bistått tillitsvalgte i lokale forhandlinger.

Liste med kontaktinfo tillitsvalgte

Det er utarbeidet en oversikt med kontaktinfo til samtlige som har verv FO Vestfold. Oversikten er til internt bruk på fylkesavdlingskontoret.

 

Promo matriell

FO Vestfold har laget to nye roll ups og tre ulike plakater med eget motiv, samt en maskot «Superhelten FO». Dette skal brukes til økt synlighet på arbeidsplasser, i sosiale medier og på arrangementer.

 

LO samarbeid

 • FO Vestfolds fylkessekretær deltok på LOs regionkonferanse.
 • 1 representant i LOs ungdomsutvalg.
 • En representant i LOs regionsråd.
 • Deltok i 1.mai tog i Larvik og Tønsberg
 • Deltok på streikemarkering ved sykehuset i Vestfold

 

Fylkessammenslåing

Vestfold og Telemark blir trolig slått sammen til en avdeling på landsmøtet i november.

 • Det er gjennomført tre felles AU
 • Felles tur til Utøya og felles skolering og arbeid med å utvikle ny avdeling for rep.skapene. Det ble avholdt separate rep.skapsmøter, samtidig og på samme hotell.

 

Landsmøteforberedelser

Delegasjon ble valgt på rep.skap i mars, to fra hver profesjon. Delagasjon har hatt en samling.

 

 

I tillegg kommer klubbmøter, AU møter, styremøter, skoleringssamlinger og sentrale og regionale samarbeidsmøter