Søk

Du er her:

FO ba om en styrking av barnevernet i Stortinget

Irmelin Sangolt Tjelflaat representerete FO-ledelsen i høringen om familie- og kulturkomiteens budsjett i dag. En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til barneverntjenesten, samt en flerårig opptrappingsplan for det kommunale barnevernet, og et barnevern med ansvar for alle enslige, mindreårige asylsøkere var blant kravene FO la fram.

FO mener kommunalt barnevern fortsatt er underfinansiert, var Irmelin Sangolt Tjelflaats budskap i stortingshøringen om statsbudsjettet i dag.

FO argumenterte for minst 50 millioner kroner til kompetanse- og kvalitetsutviklingsarbeid, og internkontroll. Videre bør det iverksettes en forsøksordning med en bemannings- og kompetansenorm, fylkesnemndene må styrkes. Et variert, dfifferensiert og tilgjengelig tiltaksbarnevern forutsetter statlig grunnkapasitet hvor over halvparten av institusjonene må være driftet i offentlig regi.

Også LO var til stede i høringen i dag. I notatet som LO-sekretær Renee Rasmussen hadde med seg til komiteen ble det vist til at det er behov for å revitalisere barnevernløftet, både gjennom flere ansatte i barnevernet og styrking av kompetansen. I tillegg kommer den pågående flyktningekatastrofen, der det ikke må reises tvil om at barnevernet skal ha ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. En tilskuddsordning på 2,4 millioner kroner til "kompetanseløft" er altfor lite. Det er positivt at det statlige barnevernet styrkes, men LO stiller spørsmål ved føringene om at midlene skal gå til private aktører. Det er allerede et stort innslag av private aktører i barnevernet, og store summer tas ut i profitt.

LO anbefalte å styrke den kommunale barneverntjensten betydelig. Vil ha minst 50 millioner kroner til kompetanse- og utviklingsarbeid. Styrking av statlig barnevern skal skje innenfor det offentlige. Nye anslag for mindreårige asylsøkere og flyktninger må følges opp med midler som setter barnevernet i stand til å løse nye oppgaver uten at det går på bekostning av de eksisterende, het det i LO-notatet.

FO var også tilstede i Kommunalkomiteen i dag. Her snakket nestleder Tone Faugli om styrking av det kommunale barnevernet.

Tone Faugli i samtale med KrFs Geir S. Toskedal. (Foto: Allis Aresdatter, FO).

Les FOs høringssvar i Familiekomiteen om barnevernet

Les FOs høringssvar i Kommunalkomiteen

Se FO, LO, NTL og Fagforbundet i opptak fra Familiekomiteens høring i Stortinget.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning