Søk

Du er her:

FO gir innspill til helse- og sosialfagutdanningene

Landsstyret, som er ett av FOs høyeste organ, diskuterte arbeidet med Retningslinjene for helse - og sosialfagutdanningene (RETHOS) da de var samlet denne uken.


Barnevernspedagogene i Landsstyret samlet seg og drøftet nye retningslinjer for deres utdanning.  Fra venstre: Landdstyrerepresentanter fra henholdsvis FO Nordland, Vestfold og Sogn og Fjordane: Gunhild Holthe, Torild Kristoffersen og Trude Fardal.

 

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til retningslinjer for barnevernspedagog-, sosionom og vernepleierutdanningen(RETHOS) på høring med frist til 1. august 2018.
FOs fylkesavdelinger, profesjonsrådene og aktuelle faggrupper har tidligere gitt sine innspill. Endelig hørringssvar fra FO skal være klart innen 1. juli.
Bakgrunnen for nye retningslinjer
En programgruppe for hver utdanning har arbeidet med forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentene og eventuelt forskningsmiljøer. Relevante brukergrupper har også gitt innspill. 
Bakgrunnen for arbeidet med nye retningslinjer for disse utdanningene er behandlingen av Stortingsmelding 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis. Stortinget støttet da en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i helse- og sosialfaglige grunnutdanninger på universitets- og høyskolenivå.
Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen skal bli bedre
Landsstyret fikk innledningsvis informasjon fra Kjetil Andreas Ostling, Ingunn Ellingsen og Marit Selfors Isaksen om arbeidet med de nye retningslinjeneDe tre har vært med i programgruppene for utdanning til henholdsvis barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. FO har ikke formelt vært representert i programgruppene, selv om FO medlemmer har deltatt i alle programgruppene. 
Landsstyret diskuterte retningslinjene profesjonsvis ogav sine innspill til FOs høringssvar til nye retningslinjer for barnevern-, sosionom- og vernepleierutdanningen. 
Retningslinjer for barnevernspedagogutdanningen
Nestleder for programgruppen for barnevernspedagogutdanningen, Kjetil Andreas Ostling, oppsummerte hovedtrekkene iprogramgruppens arbeid. Han understreket behovet for økt kompetanse i barnevernet og ønske om flere barnevernspedagoger med mastergrad.
- Derfor er det viktig at utdanningene er  gode byggestener for en videre masterutdanning, sa Ostling.
Han fortalte at krav om autorisasjon og kompetanse også har vært sentralt i arbeidet med nye retningslinjer i barnevernspedagogutdanningen.
Retningslinjer for sosionomutdanningen
Ingunn Ellingsen har deltatt i programgruppa for sosionomutdanning og sitter i FOs profesjonsråd for sosionomer. Egnethet og relasjonsbygging har vært sentrale ønsker fra brukergruppene, fortalte Ellingsen.
- Det er en unison stemme for at brukerbegrepet ikke skal være med i retningslinjene og det har vi prøvd å etterfølge. Vi snakker om medvirkning, deltakelse og mennesker. Det kan være hvem som helst som har behov for våre tjenester. Brukersom begrep får et stigmatiseringsaspekt ved seg, sa Ellingsen.
Hun pekte på noen av momentene de har drøftet for sosionomutdanningen:
- Forebygging, folkehelseperspektivet, kunnskap om kriser og overganger, systemarbeid og pårørende. Kunnskap om ulike organisasjoner som også kan ha en funksjon i det sosiale arbeidet. Flerkulturell kompetanse er også viktig.
Retningslinjer for vernepleierutdanningen
Marit Selfors Isaksen i forbundsledelsen i FO presenterte arbeidet med retningslinjer for vernepleierutdanningen. Hun har deltatt i programgruppen for denne profesjonen som representant for Arbeids- og velferdsforvaltningen.
Noe av det hun trakk frem fra arbeidet var at vernepleierutdanningen:
  • Fortsatt skal være en blanding av helse - og sosialfaglig. Det skal ikke bli en "sykepleier light"-utdanning
  • Det er viktig å beholde autorisasjon for vernepleiere
  • Styrking av miljøterapeutisk arbeid. Kunnskap om selvbestemmelse og CRDP er også svært sentralt.
Isaksen fortalte at de har fått innspill fra enkeltpersoner og brukerorganisasjoner som vektlegger kunnskap om hvordan lære opp, involvere og samarbeide med pårørende til brukere/tjenestemottakere.
LES OGSÅ:

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning