Kjære FO-medlem!

FO bidrar i et større forskningsprosjekt om hvordan de nordiske landene håndterer og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom tverretatlig samarbeid (HEX-NA). På bakgrunn av dette sender vi nå alle medlemmer invitasjon til å delta i undersøkelsen.

Prosjektet består av tre delstudier, som undersøker henholdsvis 1) juridiske og organisatoriske rammer og føringer for tverretatlig samarbeid, 2) oppfatninger blant innbyggerne og praktikere i de nordiske landene om slikt samarbeid, og 3) hvordan dette samarbeidet utspiller seg praksis.

Mer informasjon om prosjektet her: https://www.sv.uio.no/c-rex/english/topics/projects/hex-na/ Rapporten fra den første delstudien kan lastes ned her: https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/news/2020/mixing-logics.html

Som ledd i den andre delstudien gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant relevante praktikere innenfor det tverretatlige samarbeidet, først og fremst SLT-koordinatorer, politi, sosialarbeidere, sosial/kontaktlærere og relevante partnere i helsesektoren (f.eks. helsesykepleiere, barnevern). Vi ønsker bl.a. å få deres erfaringer og vurderinger rundt temaet forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, men også erfaringer generelt om samarbeid mellom ulike etater og institusjoner. Spørreundersøkelsen tar omtrent 7 minutter å gjennomføre. Det er selvsagt frivillig å delta, og deltakerne blir anonymisert.

Du kan delta i spørreundersøkelsen ved å klikke på denne lenken:
https://aarhus.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EwgtqVJh4keKBD?Q_Language=NO

Hvis du mottar denne invitasjonen via flere kanaler, ber vi deg om å kun svare én gang.

Vennlig hilsen

Tore Bjørgo

Prosjektleder for HEX-NA
Professor, Universitetet i Oslo og Politihøgskolen (bistilling)
Leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
Postadresse: C-REX, Universitetet i Oslo, Postboks 1097 Blindern, 0317 Oslo
E-post: tore.bjorgo@c-rex.uio.no
Web: www.uio.no/c-rex
Mobil: +47-91178057