LO Vestland har følgende uttalelse:

I slutten av november sendte Kunnskapsminister Guri Melby(V) ut en pressemelding der det står følgende:

  • «Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videreg. skole de skal begynne på enn det mange har i dag
  • Det betyr at fylkeskommuner ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp»

Bakgrunnen for saken er at regjeringen sendte ut to modeller for fritt skolevalg på høring i fjord høst. Det kom inn en rekke protester og innspill i høringen. Med utgangspunkt i «fritt skolevalg» skal det nå lages en ny modell. Det er Utdanningsdirektoratet som har fått i oppdrag å utarbeide modellen i tett dialog med KS og fylkeskommunene.

LO Vestlands regionråd drøftet dette på møte 27.11. Rådet reagerer på begrepet "fritt skolevalg". De eneste som i praksis vil kunne velge fritt, er elevene med best karakterer. De med middels karakterer vil ha et begrenset valg, mens de med de laveste karakterene må ta til takke med det de får. Når dette skal praktiseres i stor skala, enten det gjelder et stort elevgrunnlag på lite geografisk område (Bergen) eller i store geografiske områder med færre elever, får det uansett negative konsekvenser for noen.

LO Vestland er imot en utvikling i videregående opplæring i retning av A, B og C-skoler, der de teoristerke elevene klumper seg sammen ved enkelte skoler. Mens de elevene som har lavest grunnskolepoeng, som ofte også har lav motivasjon, klumper seg på andre skoler. En utvikling mot A, B og C-skoler favoriserer tydelig elever med et godt utgangspunkt, og kan ende opp med å forsterke de eksisterende forskjellene. LO Vestland vil også vise til Stoltenbergutvalgets rapport (NOU 2019:3) som påpekte betydelige og systematiske forskjeller i skoleprestasjoner, både mellom gutter og jenter og avhengig av sosial bakgrunn. 

Når det nå foreslås tiltak som ytterligere rendyrker prinsippene om karakterbaserte opptak i store områder, kan dette forsterke allerede uheldige effekter av kjønnsforskjeller og sosiale forskjeller i skoleprestasjoner. I tillegg til å forsterke de sosiale ulikhetene i utdanningssystemet, vil mer segregerte skoler kunne svekke skolen som tillitsskapende fellesarena, og øke karakterpresset i en grunnskole der allerede alt for mange barn strever med et for høyt stressnivå. Utviklingen i samfunnet og arbeidslivet tilsier behov for å gå i motsatt retning. Samfunnet trenger trygge, selvstendige, og kritiske individer som er i stand til å lære, samarbeide, tilpasse seg, og fungere sosialt. 

Fylkestinget i Vestland gjorde i juni vedtak om å innføre nærskoleprinsippet ved framtidige opptak av elever til den videregående skolen. Det er innført 8 inntaksregioner i Vestland. Fylkestinget gjorde vedtak om at modellen skal bygge på følgende prinsipp:

  • «Alle elevar skal ha rett til å gå på ein skule nær der dei bur
  • Alle elevar skal og ha rett til å søke seg til andre skular i Vestland dersom dei ynskjer det
  • Inntaket skal ikkje vere reint karakterbasert
  • Ingen elevar skal, ufrivillig, ha urimeleg lang reiseveg»

LO Vestland er fornøyd med det vedtatte nærskoleprinsippet i Vestland, og stiller seg undrende til at regjeringen nå legger frem et forslag i strid med dette, samtidig som regionreformen nettopp har tråd i kraft. En av reformens viktigste intensjoner var nettopp å styrke det regionale selvstyret. Med dette vedtaket vil regjeringen innskrenke fylkenes selvstyre, og mulighet til å utvikle opptaksordninger tilpasset sin region. I de tidligere fylkene på Vestlandet var større regional handlingsfrihet en viktig forutsetning for sammenslåingen.

LO Vestland er også bekymret for at forslaget vil bidra til ytterligere press i retning av sentralisering av det videregående skoletilbudet. I Vestland er det allerede store forskjeller i nedre poenggrense på de ulike skolene, særlig i Bergensregionen. På bakgrunn av inntakspoengene ser vi at det i Bergen sentrum er blitt A og B skoler. Dette fører i neste omgang til at fylkeskommunen må dimensjonere opp tilbudet i Bergen, som igjen fører til at distriktsskoler «taper» elever og kan stå i fare for å bli lagt ned. 

Det finnes eksempel på at «fritt skolevalg» med karakterbasert opptak, fører til at elever med svake karakterer må reise langt hjemmefra for å gå på videregående skole. Det kan medfører at unge elever må flytte på hybel, og får lang reisevei for å besøke foreldre og hjem. Dette er uheldig for en sårbar elevgruppe i ung alder. Det er også eksempel på at hele skoleklasser har søkt seg over til Bergen eller regionssenteret, fra distriktene. Dette har ført til at Vg2 tilbudet ved de berørte skolene blir nedlagt. 

LO Vestland vil understreke viktigheten av en god videregående opplæring for alle. Gjennomføring av videregående opplæring har avgjørende betydning for senere sysselsetting og inkludering i arbeidsmarkedet. Vi har oppfattet at regjeringen er opptatt av å øke gjennomføring og begrense frafallet. Men dette forslaget er mer drevet av ideologi enn kunnskap, og vil bidra til det motsatte av regjeringens målsetting. Resultat kan bli en svekket og forvitret videregående opplæring. Videre vil forslaget også forringe det regionale selvstyret og muligheter til å dimensjonere opplæringstilbudet mot arbeidslivets behov.