Søk

Du er her:

Uttalelse om begrunnelse for eksamenskarakter

Bakgrunn: Studenter ved høyere utdanning har etter Universitets- og høgskoleloven §5-3 rett til å få begrunnelse på karakter. For å få begrunnelse ved skriftlig eksamen må studentene aktivt framsette krav om dette, noe som medfører at mange universiteter og høgskoler ikke inkluderer besvarelser på søknader om begrunnelser inn i sine ordinære arbeidsoppgaver.

 

Ifølge Svanaug Fjær, instituttleder for sosialfag og vernepleie ved Høgskolen på Vestlandet avdeling Bergen, har instituttets ansatte mottatt usedvanlig mange søknader om begrunnelse på eksamener avlagt i høstsemesteret 2016. Til nå har ikke instituttet satt av tid til å skrive begrunnelser, ettersom få studenter har krevd begrunnelse Hovedgrunnen til den økte etterspørselen antas å være at ulike studentorganisasjoner oppfordrer til å søke begrunnelse med den hensikt å legge press på utdanningsinstitusjonene til å automatisk gi studenter begrunnelse på eksamen.

Lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo har allerede innført automatisk begrunnelse på karakter for sine studenter, en ordning som har fått gode tilbakemeldinger og ønskes videreført til universitetets høyere utdannelser.

Selv om det ifølge Mæland krevde noe mer tid for sensorene å skrive begrunnelser for karakter, var sensorene fornøyde med å slippe å lese gjennom eksamensbesvarelser og egne notater på nytt for å kunne skrive begrunnelse senere” (Khrono, 2016).

Instituttleder Fjær informerer om at instituttet ikke har avsatte ressurser til å skrive et stort antall begrunnelser slik deres økonomiske rammer nå foreligger. De får heller ikke mer ressurser for å håndtere situasjonen. De må dermed nedprioritere andre arbeidsoppgaver for å håndtere pågangen av søknader om begrunnelse. Det presenterte løsningsforslaget fra Fjær, på vegne av de ansatte på Instituttet for Sosialfag og Vernepleie ved Høgskolen på Vestlandet, er å frigjøre ansatt-ressurser til dette ved å ta av studentenes veiledningstilbud. FO-Studentene mener at dette er en uakseptabel løsning.  Tilgang til, og bruk av veiledning rapporteres allerede som noe av det studentene er minst fornøyd med. Samtidig anerkjenner FO-Studentene at Fjær og andre instituttledere opplever utfordringer tilknyttet ressursmangel, samt de rammedes ansattes frustrasjon over den gjeldende situasjonen.

For å finne bedre løsninger må vi sammen åpne en diskusjon der det er lov til å tenke nytt og kreativt. Vi må være løsningsorienterte og tilstrebe å ivareta både studentenes rettigheter og behov, samtidig som instituttenes strukturelle begrensinger blir tatt hensyn til.

 

Endringsforslag:

FO-Studentene ønsker et fullelektronisk system som pålegger sensor å fylle ut et standardisert skjema for begrunnelse på skriftlig eksamen. Denne begrunnelsen skal foreligge som en del av sensuren. Tanken bak dette er at når sensor uansett vurderer oppgaven, vil det koste sensor mindre tid å skrive ned en vurdering med en gang enn å måtte sette seg inn i eksamensbesvarelsen på nytt når studenten søker begrunnelse. Det er også en målsetting å sikre at studenter skal få bedre tilbakemeldinger på arbeidet sitt for å øke studentenes læringsutbytte.

Det er viktig for oss i FO-Studentene at dette systemet utvikles i samarbeid med underviserne, og vi vil lytte til deres erfaringer og argumenter i løsningsutformingen. Likevel har vi utformet et forslag til et standardoppsett for begrunnelser. Vi ønsker at dette blir utgangspunkt for en løsningsorientert debatt og en nytenkende løsning på utfordringen. Her følger vårt forslag til utforming:

 

Vennligst vurder besvarelsen ut fra:

Faglig redegjørelse

Svært god

Tilstrekkelig

Mangelfull

 

Skriftlig fremstillingsevne

Svært god

Tilstrekkelig

Mangelfull

 

Selvstendig tenkning

Svært god

Tilstrekkelig

Mangelfull

 

Er det deler av besvarelsen som utmerker seg eller har du øvrige kommentarer til besvarelsen?

fritekst…

Det er meningen at et slikt standardisert skjema skal ta svært kort tid å besvare. Det er også tenkt at de stilte spørsmålene er faktorer ved besvarelsen som sensor uansett vurderer, og dermed ikke burde bruke ekstra tid på. I tillegg mener vi at de fire vurderingsfaktorene vil gi studenten et betydelig bedre innblikk i sitt læringsbehov. Der det er flere sensorer foreslår FO-Studentene at det er den som originalt har ansvar for å fylle inn karakteren på StudentWeb som fyller ut besvarelsesskjemaet.

FO-Studentene håper med dette på et godt og løsningsorientert samarbeid. Vi kjemper alle for at våre utdanninger skal bli bedre, men kun ved å dele erfaringer og jobbe sammen kan vi nå dette målet.

 

 

 

Hovedkontakter


Sunniva Roumimper

Studentrådgiver


Mari Lilleng

Studentrådgiver

Lene Fauskanger

FO-Studentenes leder

Kontakt oss

FO Studentene, Mariboesgt 13, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo

Fakturaadresse: FO, 4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg
 
Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FO-Studentene redigeres av FO-Studentene selv som også er ansvarlig for innholdet. Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning