Årsmøtet er fylkesavdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.  I Vedtekten "§ 11.3 Fylkesavdelingens årsmøte" finner vi dagsorden for møte og sak 8 er valg. 

På hjemmesiden vår, under Fanen "Organisasjon finner du "Årsmøte". Her legger vi ut fortløpende alle saken til årsmøte. Her finner du alle mandat og forslag til vedtak ang. frikjøp av leder, nestleder og en fylkessekretær. De tor andre fylkessekretæren dekkes av FO sentralt. 

sak 8. valg på årsmøte. 

a.    Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretærer, og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon, samt en med kassererfunksjon.

UTLYSNING Fylkesleder (DOCX, 77KB)
UTLYSNING Nestleder (DOCX, 77KB)
UTLYSNING Fylkessekretær (DOCX, 77KB)

Valgkomiteen har vært i kontakt med de som har frikjøpte verv i FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane og kan melde: 

  • Grethe Kvist stiller til valg som fylkesleder FO Vestland
  • Ann Kristin Nygård stiller til valg som nestleder FO Vestland
  • Jan Egil Hauland stiller til valg som fylkesekretær FO Vestland 
  • Bente Owren stiller til valg som fylkessekretær FO Vestland
  • Interimstyret har forslag om 3 fylkessekretærverv

b.    Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.
Profesjonsfaglig utvalg Barnevernspedagoger
Profesjonsfaglig utvalg Sosionomer
Profesjonsfaglig utvalg Vernepleiere

c.    Rådgivende utvalg
Tariffpolitisk utvalg
Kvinnepolitisk utvalg
Internasjonalt utvalg
Seniorpolitisk utvalg

d.    Valgkomité

e.    Kontrollkomité

f.    Andre valg
LO regionkonferanse og lokalag

Valgbare er alle medlemmer av fylkesavdelingen som er à jour med kontingenten. Fylkesavdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett.Andre medlemmer av fylkesavdelingen har møte-, tale- og forslagsrett.Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter vedtak i fylkesavdelingens styre, representantskapet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst tre ukers varsel og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen.Fylkesavdelingen sender innen fire uker etter årsmøtet kopi av protokollen til FOs arbeidsutvalg. Kopien skal omfatte årsberetning og regnskap, jf. § 11.2. ,samt kontrollkomiteens beretning.