Årets landskonferanse for FO-medlemmer i somatiske sykehus samlet over 70 sosialarbeidere. Temaet for konferansen var kunnskapskilder for sosialt arbeid i somatiske sykehus.

Haugland Martinsen poengterte i innledningen sin sykehussosionomenes viktige arbeid i sykehusene, og hvor avgjørende arbeidet er for å gi pasientene den helhetlige og tverrfaglige behandlingen som pasienten har krav på.

Hun trakk videre frem den lange historien sykehussosionomen har i velferdsnorge og i FO. I Norge arbeidet de første sosionomene på sykehus. Først i psykiatrien og fra 1947 i somatikken. Det var Eva Koren på Krogstøtten sykehus i Oslo som i 1948 stiftet sykehuskuratorens forening: "Kuratoren". Foreningen arbeidet for en klargjøring og fastsetting av krav til faglige kvalifikasjoner og til arbeids- og ansvarsområder. Arbeidet la i stor grad grunnlaget for sosialt arbeid som fag i Norge. Foreningen er en forløper til Norsk sosionomforbund (NOSO) som ble stiftet i 1959, som igjen sammen med norsk barnevernforbund og norsk vernepleierforbund stiftet Fellesorganisasjonen (FO) i 1992. 

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet ga en introduksjon til kunnskapsbasert praksis og oppsummerte forskning om sosialt arbeid i sykehus.Deretter kom Una Stenberg forsker og sosionom og Mette Haaland Øverby, medforsker fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og snakket om brukermedvirkning i praksis. Anne Øfsti, 1 amanuensis og sosionom snakket om livshistoriefortellinger og fiksjon. Konferansen avlsuttet med årets sosialarbeider, Gurid Aga Askeland, dosent emerita og sosionom, og hun snakket om kritisk refleksjon over praksis.

Konferansen ble arrangertav arbeidsutvalget i faggruppa for FO-medlemmer i somatiske sykehus.

Arbeidsutvalget i fagruppa for FO-medlemmer i somatiske sykehus sammen med Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelen: f.v.: Sylvi Dybvig, Kathrine Haugland Martinsen, Anita Smelhus Hauger, Liv Doksrød og Marit Røssvåg.

Arbeidsutvalget i fagruppa for FO-medlemmer i somatiske sykehus sammen med Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelen: f.v.: Sylvi Dybvig, Kathrine Haugland Martinsen, Anita Smelhus Hauger, Liv Doksrød og Marit Røssvåg.