Noen av lovbruddene viser at NAV-kontorene ikke innhenter informasjonen de trenger for å gjøre forsvarlige vurderinger og yte riktig hjelp til brukerne. Systematiske styrings- og kontrollaktiviteter mangler hos de fleste kommunene. Mangelfull internkontroll fører til at krav til saksgang, vurderinger, begrunnelser, dokumentasjon og styring ikke blir fulgt. Resultatet blir svikt i tjenestene og brukere som ikke får den hjelpen de skulle hatt. Sånn kan vi ikke ha det, sier Mimmi Kvisvik.

Store variasjoner

Det er store variasjoner i hvordan samarbeidet mellom NAV-kontoret og andre tjenesteytere fungerer. Noen kontor jobber aktivt med å utvikle tjenestene og partnerskapet, og har både styringskontroll og gir brukerne gode tjenester. Andre kontorer strever på alle nivå.

Sosialfaglig kompetanse nødvendig

Personer med komplekse og sammensatte behov er spesielt sårbare, og utsatt for svikt i tjenenestetilbudet, viser tilsynsrapporten. - Disse personene er ressurskrevende fordi de har behov for tett oppfølging over lang tid. Når de kontakter NAV må de møtes av ansatte som har nødvendig kunnskap og ferdigheter. Viktigheten av å ha personell med tilstrekkelig sosialfaglig kompetanse kan ikke understrekes nok.  FO mener tilsynsrapporten synliggjør behov for kompetanse på flere områder, ikke minst sosialfaglig kompetanse. NAV trenger flere sosialarbeidere som har kunnskap og kompetanse om hva som kreves i møtet med mennesker som befinner seg i en særlig sårbar situasjon, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Tre prinsipper for et godt NAV

Hun minner om de tre prinsippene for et godt NAV som FO har utviklet:

  • Tjenesten må ha nærhet til mennesker og lokalsamfunn.
  • Tid til kontakt og oppfølging.
  • Faglighet og fleksibilitet.

Brukerne må oppleve at de blir sett, hørt og forstått når de henvender seg til NAV for å få hjelp, framholder FO-lederen. Spesielt viktig er dette i møte med unge mennesker. Tilstrekkelig bemanning, gode og trygge rammer og fleksibilitet skaper handlingsrom til å se, lytte og bistå hvert enkelt menneske, og legger grunnlaget for gode brukeropplevelser.

Veiledende bemanningsnorm

FO-lederen understeker at det er et stort behov for en veiledende bemanningsnorm for saksbehandlere i NAV. En sentral oppgave i NAV er å hjelpe folk til å komme i arbeid og bli selvforsørget. - De aller fleste som står utenfor arbeidslivet ønsker også dette, men mange har andre utfordringer de trenger hjelp til å få løst først. FO mener bruk av sanksjoner er feil virkemiddel for å få folk i arbeid. Dette blir også bekreftet i Tilsynsmeldingen, kommenterer Mimmi Kvisvik.

Tilsynet viser at vilkår og sanksjoner er ressurskrevende og vanskelig å praktisere, og at de reduserer tryggheten for brukeren. - Bruk av økonomiske tillegg for aktivitet i stedet for sanksjoner ved brudd på vilkår er både enklere og mindre ressurskrevende, og ikke minst gir bruk av positive virkemidler framfor straff ofte svært positive ringvirkninger, avslutter FOs forbundsleder.