Medlemsmøte 11. november

Vi var 9 medlemmer, pluss to fra styret og foredragsholder.

 1. Elisabeth Sommerfelt gav en informasjon i fra Rep-skaps møte. Tilstede på det møte var Elisabeth, Carl og Lisbeth.  Elisabeth vil sende ut en orientering om møtes innhold.
 2. Tove( styret) ønsker seg forslag til program for 2020.
 3. Foredragsholder: Arne Birger Heli.

Ad 1. Representantskapsmøte  saker med fokus på Senior.
Disse var:
- Forslag om å ta opp Seniorklubb på Landstyre, dette ble trukket, og istedenfor utføres en UTREDNING om framtidens organisering av seniorenes plassering i det nye Fylket.
- Mye info om mulige nye organisasjonsformer i overgangen til nytt fylke. Viken organiseringen blir vesentlig endret i fra det vi kjenner til fra Buskerud.  Tove F. ønsket at det må argumenters for en holdning om å ta vare på seniorers kunnskap og kompetanse.

Ad. 2. Styret er i gang med å legge planer for neste år. Kom med forslag.

Ad. 3. Tema for foredrag : Verdens flyktning situasjon. Handler norsk flyktning politikk om dem, eller om oss?
Dagens situasjonsbeskrivelse er at det i verden i dag er ca 26 mill flyktninger, og at en tredjedel av disse er fattige.
I Norge er det ca 233.000 flyktninger, (ca 4.4% av Norges befolkning.)
2015 var et toppår hvor hele 31.000 flyktninger kom over grensa og inn i Norge.
Dette har flatet ut til ca 3.000 pr år.
Arne Birger Heli holdt et helhjertet og godt foredrag, med gode foiler og beregninger, så vi alle kunne ta del i hans betraktninger omkring flyktningesituasjonen i verden. Han viste illustrasjoner og tall fra Hellas og Syria, som gav oss alle grunnlag for refleksjoner og undring.
Lite visste vi om hvordan forholdene var/er i flyktningeleiere (foruten det som media bringer i nyhetene)… og lite visste vi hvilken skjebne som barna i disse leirene lider.
Arne Birger deltar selv aktivt i flyktningearbeidet, og fortalte om hvordan han opplevde det fra innsiden. Selv om de utførte mange oppgaver, etablerte mange tiltak og gjorde mange forbedringer for flyktningene, beskriver Arne Birger det hele som en «dråpe i havet». Nettopp dette var også navnet på organisasjonen han arbeidet for.
I sitt foredrag fortalt Arne  Birger oss om dramatiske hendelser som også gjorde bistandsarbeidet farlig og risikofyllt, og om opprør i leiren som førte til at bistandsarbeidere ble evakuert og sendt hjem.
Avslutningsvis dvelte vi alle ved flg problemstilling:
-Norsk politikk satser på å «hjelpe flyktningene der de er».
Hvor er «der de er»….. når de er flyktet fra sitt land og bor på vent i den ytterste elendighet?
Er dette greit for landene «der de er»….at det settes inn bistand der?
Bistand til hva..?   (helsetjenester, husly, sanitærforhold, skole til barna, logistikk i leirene, osv.)
Arne Birger avsluttet med en rystende beskrivelse av flyktningerutene over LIBYA. Disse er preget av lovløshet, profitt og kynisme. Menneskerettigheter eksisterer ikke.
Av mer enn 10.000 som har prøvet seg på å krysse Middelhavet i båt , er 600 registrert druknet, Mørketallene er store.
EU støtter dette systemet med økonomi, og denne økonomien blir en fortjeneste for de lovløse.
Spørsmålet blir: 
Kan vi la flyktningene drukne ….?
Vil det hindre dem fra å prøve å nå fram til et bedre liv..?
Norge vil ikke ha flyktninger, men kan vi la dem drukne for å oppnå våre politiske mål.(til ettertanke. Referentens anmerk)

kmm


Medlemsmøte 14. oktober

Pensjonistforbundet og Barnefattigdom var temaer for dagens samling. 13 medlemmer møtte - det burde vært flere.

Pensjonistforbundet 
har fylkesavdeling i Buskerud. Vi fikk besøk av nestleder Rune Bugge Persson og sekretær Gro Moen.
De hadde med seg medlemsbladet Pensjonisten (se artikkel her (JPG, 171KB)) og brosjyrer.
Pensjonistforbundets verdier er inkludering, medbestemmelse og innflytelse - ikke fjernt fra det samme som seniorgruppa jobber for innafor FO.

 • Pensjonistforbundet har 250.000 medlemmer fordelt på 7-800 lokale foreninger
 • I Buskerud er det 8500 medlemmer  og 34 lokalforeninger
 • I Drammen er det 900 medlemmer. De har regelmessige møter på "Håndverkeren", og arrangerer også konferanser. I Drammen jobber de for å få til et eget treffsted for pensjonister.
 • Viktigste arbeidsoppgaver er å ta tilbake forhandlingsretten, som de hadde under forrige regjering.  Pensjonistforbundet ønsker forhandlingsrett for alderspensjon i Folketrygden, ikke bare drøftingsrett som nå.
 • Økning av minstepensjonen, fjerne underreguleringen av pensjonen, nasjonalt eldreombud og eget NAV-ombud, velferdsteknologi og digital opplæring, tannbehandling inn i egenandelen, rimelige trygghetsalarmer, og eldreråd med møte- og talerett på kommunestyremøtene, er også viktige arbeidsoppgaver.
 • Medlemskontigenten er 410 kroner året for enkeltmedlem, men et fagforbundt kan også kollektivt melde inn alle sine pensjonistmedlemmer.  Kanskje FO vil kjenne sin besøkelsestid her?
 • Du kan lese mer om Pensjonistforbundet på nettet og også melde deg inn - klikk her: pensjonistforbundet.no/  

jc, ref

 

Barnefattigdom

Barn i Drammen bor i et av verdens rikeste land, allikevel vokser anslagsvis 3-4000 av byens barn opp i lavinntektsfamilier. Marie Lundblad ( leder av Velferdsseksjonen i Drammen kommune) og Kjersti Libæk (NAV/Drammen) innledet:

 • Fattigdommen i Drammen består som oftest av lavinntektsfamilier, som forblir det over en lang tidsepoke.
 • Fattigdommen i disse familiene er relativ, sammenlignet med andre husholdninger. Det betyr at i disse lavinntektsfamiliene blir barna holdt utenfor en del aktiviteter og goder som er vanlige for andre barn her i landet.
 • Levestandarden blir sett i sammenheng med forholda i det samfunn vi lever i. Sammenlignet med andre barnefamilier, har disse familiene en inntekt som er 60% lavere enn gjennomsnittsinntekten - regnet over en treårs-periode.

Hvordan oppdager vi barnefattigdommen?

 • Barna deltar ikke i aktiviteter på lik linje med andre.
 • Barna sier nei til bursdager på grunn av pengemangel i familien. ”Når man ikke får vært med i vennen sin i bursdag, fordi familien min ikke har råd til gave etc, slutter vennene mine til slutt å spørre meg om jeg vil være med. Venner blir borte.” (Gutt 18 år).
 • Barna tar ikke med venner hjem til seg på grunn av trangboddhet og andre sosiale forhold rundt boligen. Eks at barna ikke kan tilby sine noen aktiviteter i boligen som dataspill og andre aktiviteter. En konsekvens av fattigdom er at et av de eldste barna i en søskenflokk ofte får rollen som ”ekstramamma”. Dette gjelder spesielt i familier hvor mamma er aleneforsørger med nedsatt omsorgsevne og inntekt, hvor det er mange søsken og generell sosial nød.

Drammen topper lista i Norge med barnefattigdom – Hvorfor?

 • Ulike forklaringer- ikke noe enkelt svar.
 • Faktorer som familiestørrelse, ustabil eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet og mange er enslige forsørgere er synlige.
 • Mange har lite sosialt nettverk og derav liten sosial støtte.
 • Ubesvart spørsmål: Er familier med ikke vestlig bakgrunn mer utsatte?

I Levekårsplanen 2016-2019 i Drammen arbeider vi med:

 • Arbeid – kvalifisering og formidling
 • Aktivitetsskole for læring og trivsel
 • Samarbeid med frivillige – ulike prosjekter og tilskudd
 • Byfornyelse- øke boligstandarden og uterom

I Drammen – Hva gjør vi?

 • Gratis barnehage
 • Aktivitetsskolen
 • Sommerskole
 • Samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Barna først -prosjekt fra leie til eie
 • Aktivisere lokalsamfunn

Drammen kommune arbeider etter Barnekonvensjonen som har følgende mål:

 • Barnas beste
 • Rett til hvile, leik og fritid
 • Tilstrekkelig levestandard
 • Bedring i økonomisk status
 • At det enkelte barn skal bli hørt

Ved NAV/Drammen skal de arbeide etter rundskriv som omhandler barna.

 • De skal ta hensyn til barns behov i alle vurderinger som tas.
 • Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi.
 • De skal innhente nødvendige opplysninger om barnas behov til sosialt samvær med andre barn og fritidsaktiviteter.
 • Nav kontorene skal styrke barneperspektivet i tråd med sosialtjenesteloven og arbeide for at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Det var et interessant foredrag, hvor det var anledning til å stille spørsmål underveis i foredraget, noe som også ble flittig benyttet.  Undertegnede fikk en veldig A-ha opplevelse over hvor mange mennesker som er berørt og hvor sammensatt det er å arbeide for å få ned tallet. Jeg synes det er skammelig at Drammen skal være seg betjent av å ligge på topp  i Norge når det gjelder barnefattigdom.

Tove Elin Fjeldsaunet, refMedlemsmøte 16. september

LO-favør.
Først kom Bjørg Marit Solli fra Sparebank 1 og redegjorde for våre fordeler som LO-medlem, LO-favør. "Trygghet i arbeidslivet er trygghet i hverdagen"!
Som pensjonist velger mange å opprettholde medlemskapet i FO nettopp på grunn av svært gode forsikringsordninger.
I dag er LO-favørs innboforsikring obligatorisk, mens reiseforsikringen er frivillig.
Reiseforsikringen koster - for oss over 67 år - kr 103/mnd, men gjelder i alle land og gir dekning så lenge du lever.  Er du sammenhengende borte i mer enn 70 dager, må du tegne tilleggsforsikring sånn at du kan ha forsikringsdekning i inntil 180 dager. Ingen egenandel.
Innboforsikringen (tidligere "Kollektiv Hjem") har ingen øvre grense, og gjelder skader som skyldes brann, vann, innbrudd, lynnedslag og strømbrudd. Smykketjuveri begrenses oppad til 300.000 kroner, men også her kan tilleggsforsikring tegnes. På mobil/nettbrett for "tilfeldig og plutselig fysisk skade" er det en egenandel på 1.000 kroner, for sykkel 3.000 kroner - men ingenting dersom sykkelen er innmeldt i Falken sykkelregister.  Egenandelen faller i alle tilfelle helt bort dersom 2 betalende medlemmer i husstanden.
Innboforsikringen gjelder fast bosted, altså ikke hytte. For lager på annet sted er det begrenset forsikring.
LO-favør har også gunstige lånetilbud i bank, gratis verdivurdering av bolig, og også en spesiell forsikringsordning for advokathjelp.
LO-favørs forsikring gjelder for hele husstanden, dvs. inkl eventuell ektefelle/samboer/barn.
Solli anbefalte alle å ta bilder av verdifulle eiendeler, og å laste ned LO-favør sin egen app, som finnes både for iphone og android-telefoner.  På appen er alle medlemsfordeler ajourført.

ill

Samhandlingsreformen.
​​​​​​Etter pause med mye pizza begynte møtets andre del. Pensjonert, klinisk sosionom Trine Melvær, kom med noen tanker og betraktninger om "samhandlingsreformen".  Den er blitt gradvis innført fra 2012, tanken var mer forebyggende arbeid og å overføre mer helsehjelp fra stat/fylkeskommune til kommunene, "nærmiljøet". 
I dag sitter vi igjen med noe av fasiten:  Utradering av sosialt arbeide og sterk reduksjon av sosialfaglige stillinger.  I NAV/"sosialkontor" er hver femte sosionomstilling blitt borte, og på sjukehusene har sosionomstillingene blitt fjernet.  Vi har selv vært med på å grave vår egen grav, nå er vi alle - faglærte som ufaglærte - blitt helsearbeidere.
Vi må være bevisste på vår profesjon. Vi er fagarbeidere,  ikke akademikere. Vi har vært for lite flinke til å synliggjøre vår kompetanse. Vi må bruke vår kunnskap om samfunnet, og hvilke  samfunnsendringer som er nødvendig for å redusere veksten i sosiale problemer. Stadig større ulikhet fremmer sosiale problemer og fattigdom.

Vi var 14 da møtet begynte og færre etter at folk hadde forsynt seg og fortært lunsj. Er møtene for lange, eller er noen mest opptatt av pizza-lunsjen?

jc, ref

 


 

Sommerturen til Ringerike - 17. juni

Årets sommerutflukt gikk til Ringerike.
Vi besøkte Veien kulturpark, Ringerike museum og Norderhov kirke.
Turen gikk av stabelen mandag 17. juni, i deilig sommervær.
Av de 23 påmeldte var 6 fra Vestfold, 4 fra Ringerike og 13 fra Drammensområdet.

ill
Langhuset på "Veien"

"Veien"
Vi besøkte først " Veien " museum på Ringerrike. Her ble vi vist rundt av arkeolog Jørgen Bøckmann. Han kunne bl. a fortelle at " Veien" hadde sin stothetstid i nærmere 1000 år, fra ca 500 fvt til ca 500 evt. Perioden kalles jernalderen (eldre og yngre). Det er interessant at denne historiske perioden faller sammen med Romerrikes vekst og fall.
"Veiens" storhetstid forklarte han med stedets strategiske beliggenhet. Det er nøye knyttet til datidens viktigste handelsruter. Vannveiene. Begna/Sperillen, Randselva/Randsfjorden og Tyrifjorden i sør. 
"Veien" kunne antakelig ha gode inntekter av toll på handel. I tillegg er området rikt på gode jordbruksareal.  Også overnatting og forsyninger til de veifarende gav inntekter.
Stedets storhet manifesterte seg gjennom et imponerende langhus. Langhus er en byggeskikk som strekker seg over hele perioden og strekker seg inn i vikingetiden.
"Veien"s store betydning understrekes  av at langhuset ikke bar spor av at det hadde vært bebodd, men kun brukt i seremonielle sammenhenger. Dette skiller seg ut fra liknende funn fra perioden.
Størrelsen på huset er også imponerende, antakelig det største kjente funn i landet.
Huset er rekonstruert ut fra stolpehull. Veggene var bygd av leire/dyremøkk og strå. Taket antas å ha vært bygd i tre, da det vanligere torvtaket gjennom sin størrelse og praktisk utprøving hadde vist seg for tungt. Moderne regelverk har gitt huset tregulv, som orginalt har vært hardtrampet jord. Museet i tilknytning  hadde mange interessante funn fra stedet. De viser stor kontakt med kontinentet og Roma. Det antas at lokale innbyggere i tillegg til handel også var leiesoldater i den Romerske hær. Dette må ha vært inne i Keisertiden, da leiesoldater ble mer vanlig.
Omrrådet har også et stort gravfelt, med varierende størrelse. Det var visstnok ikke gjort større funn i disse.
Hvorfor "Veien" mistet sin betydning er det ingen sikre holdepunkter som forklarer. Tidsmessig faller det sammen med folkevandringstiden og det Vestromerske rikets undergang.
Besøket på "Veien" ble avsluttet med lunsj på stedets kafe.


ill

Ringerike museum
Turen gikk så videre til Ringerike museum, som en gang var prestegården til Norderhov kirke.
Vi kunne vandre inn i museets historiske innemiljø, og fikk et entusiastisk og innholdsrikt foredrag om livet på gården, samt den spesielle historiske hendelsen som skjedde i 1716: Da skjenket  Anna Kolbjørnsdatter svenskesoldaten fulle, sånn at det ble lettere for de norske soldatene å overliste dem.
ill

ill
Veltepetter flankert av Leif Johnsen (Vestfold) og Helge Egede-Nissen (Ringerike).

Storstua gav oss et høytidelig og mektig storhets inntrykk. her kunne vi fortsatt sette fingertuppen inn i kulehull i veggen fra den gang svenskene gjemte seg her og slåss mot de norske soldatene.
Jørgen Mo (som vi kjenner fra eventyrene til Asbjørnsen & Mo), hadde sin barndom i nærmiljøet til kirken. Han gikk på skole i prestegården og tok artium her i 1826. Seinere møtte han Asbjørnsen, og sammen laget de to herremenn det vi i dag kjenner som «norske folkeeventyr»Museet gav oss rikelig anledning til å studere de forskjellige avdelinger. Her var det  bl.a. personlige eiendeler fra Jørgen Mo.

ill
Anna Kolbjørnsdatter - lurte svenskene!

Norderhov kirke
Fra museet vandret vi over til Norderhov kirke. Her fikk vi en spennende omvisning i en kirke som ble bygget på 1100 tallet, og som seinere er ombygd mange ganger.
Altertavlen er fra 1680, og nede i kjelleren ligger fortsatt Anna Kolbjørnsdatter og hennes mann i hver sin kiste. Denne krypten er åpen for publikum, og de av oss som ville, kunne gå ned under kirkegulvet og betrakte disse to kistene som bevarte disse to flotte menneskene , nå i tørket og mumifiserte tilstand.

ill
Krypten og omviseren

Vi avsluttet med en god kopp kaffe. Det var samstemt enighet om at dette hadde vært en flott sommeropplevelse. 

Ref: Carl og Knut

 Medlemsmøtet 13. mai

Programmet var sånn:

 • Senioruniversitetet v/styreleder Liv Evju
 • Pizza pause og kulturinnslag v/ Tove Fjeldsaune og informasjon om utflukten vår i juni.
 • Filosofisk kafe v/Tor Gran.

15 medlemmer møtte.  Et nytt medlem presenterte seg: Liv Nordnes. Hun ønskes velkommen.
 

ill


SENIORUNIVERSITETET
Foreningen har hatt og har, som mål og fremme kunnskap, lesing og kontakt. 
Hvem som helst kan bli medlem. De får ingen støtte fra andre, og har en årlig medlemskontingent på 300 kroner. De som ikke er medlemmer betaler 100 kroner i inngang.
PU ble etablert i 1990 via Folkeuniversitetet, og rettet seg mor pensjonister og ikke yrkesaktive som ønsker å fylle tiden sin med noe som er utviklende og innholdsrikt. 
Erfaringene i disse årene har vist at det er viktig å ha servering.  Serveringen trekker folk til en hyggelig og uformell samling hvor dagens tema kan diskuteres og folk blir kjente med hverandre.

Foreningen har et eget styre, som lager program og informasjon, men når det er snakk om turer og større arrangement, settes dette ut til andre operatører som er profesjonelle på området.  F.eks. utenlandsturer.  Andre eksempler på medlemsarrangementer er: Litteratur og lese-ringer, Bedriftsbesøk i egen kommune og nabokommuner, Teater og konserter.  Foreningen legger vekt på å delta i de lokale arrangementene som faller innenfor interesseområdet.

Foreningen har møter i Norkirken v/ Høytorget i Drammen. Det var det eneste stedet som var noenlunde rimelig og som hadde plass til de opptil 300 personer som kom på deres møter. 
Møtene finner sted fra kl 11 til kl 12.30, vanligvis første mandagen i måneden.
Pensjonistuniversitetet har sin egen nettside med mye info om program og aktiviteter: www.U3a.no

 

SOMMERTUR OG NOVELLE
I pausen kom det pizza på bordet, og vi brukte tiden til å spise og snakke med mat i munnen.  Et nært forestående arrangement i vår egen organisasjon ble drøftet, nemlig «sommerturen» til Ringerike…
Tove Elin har oppgaven denne gangen for å legge en kabal for de « grove linjene» …. 
Hun informerte om den avtaler gjort med  VEIEN KULTURPARK, RINGERIKE MUSEUM og NORDERHOV KIRKE.

Vi drøftet avreise, reisemåter og påmelding.  Vi ble enige om å inviterer medlemmer fra seniorutvalget i Vestfold til å delta.
Det vil bli mer info om dette på våre egne nettsider.

Tove Elin leste en flott novelle fra en eldre bok av  Astrid Lindgren.  Dette vekket både innlevelse og refleksjon .


FILOSOFISK KAFE
Etter lunsjen fikk vi besøk av Tor Gran fra Filosofisk Kafe.
Filosofisk kafe  er et sted å møtes for å diskutere men uten å «måtte vinne» diskusjonen. Refleksjon og tankedeling er viktigst.  Tiltaket ble i sin tid satt i gang av Frivillighets sentralen i Drammen, men disse har nå trukket seg ut. Filosofisk kafe står på egne bein, og har tilsvarende kafeer, i mange kommuner rundt om på østlandet.

Filosofisk kafe er et sted hvor det er lett å bli kjent med folk, og hvor temaene kan presenteres av hvem som helst.  Det er stor interesse for Filosofisk kafe` i Buskerud, og medlemstallet et raskt stigende.  Kafeen har et styre, som hjelper til med å organisere og arrangere temaer. Når det er nødvendig også hjelper til å innlede til debatter og legge til rette for at alle typer tema kan diskuteres.
Sted:  2  etg  Biblioteket i Drammen, annenhver mandag, kl 1030 til 1300, inkl kaffepause.

Jan avrundet dagens møte med info om årets Buskerudseminar. Han oppfordret folk til å melde seg på dette gratis-seminaret, og henviste til mer info på våre hjemmesider.

Knut M.rødekors


Medlemsmøte 8. april 2019

Medlemsmøte var innkalt og arrangert på forhånd, og i våre "vante" lokaler.
Det møtte 13 medlemmer.

Tema var før lunsj: Røde Kors i Drammen
Etter lunsj: Senioruniversitetet

Rødde Kors holdt et engasjert og innholdsrikt foredrag, hvor vi fikk se/høre om Røde Kors både lokalt og nasjonalt. 
Etablert i Geneve i 1863.
Lokalt i Drammen etablert 1917.
Ut fra disse årstall ble det trukket fram en interessant utvikling og historie knyttet til organisasjonen og det frivillige arbeidet.

Lite viste vel forsamlingen om årsakene til at Røde Kors startet opp i 1917..... Det var for å hjelpe russiske krigsfanger i Norge , fra 1. verdenskrig. og derfra fortsatte organisasjonen å vokse.

I 1941 ble Drammen Røde Kors hjelpekorps startet.
I 1960 ble Røde Kors sykepleieskole startet.

Generellt for Røde Kors er at det er en privat stiftelse, og alt av utstyr og materiell er finansiert av private. Ingen støtte fra Staten.

I vår moderne tid arbeider Røde Kors på mange plan, og det avholdes ofte kurs for opplæring, utvikling og kvalifisering til/for de oppgaver som er aktuelle.
Røde Kors er avhengige av frivillige medarbeidere, og satser mye ressurser på å gjøre disse kompetente til sin oppgaver.

Lunsj og Pizza.

Etter lunsj ventet vi forgjeves på Pensjonistuniversitetet.....som ikke kom. Vi ringte opp, og fikk beskjed om at de hadde glemt oss, men kom om 10 min. Vi ventet i 20,...så avsluttet vi møte uten dette foredraget.
Vi fikk seinere på dagen en unnskyldning pr. sms..

På møte kom forslag fra salen om å forslå paroler til 1 mai komite i FO:
- Reguler pensjon.
- Bedre bemanning på sykehjem.
Knut M fra styret sender disse inn til 1 mai komite i FO.

Det ble også drøftet det videre samarbeidet mellom Rep. skap og styret. 
Det er enighet om at dette må bli hyppigere og nærere enn før,.....også pga av at styret er nye personer som ikke kjenner "flyten" fra det forrige styret.

 FO-seniortur den 17 juni ble orientert om ... i grove trekk ... det vil komme detaljer og påmelding om dette etter neste møte og nærmere den aktuelle dagen.

Knut M.


 

Medlemsmøte 11. mars 2019
18 medlemmer var til stede.
 
Sosial- og barnevernsvakta i Drammen
holdt en interessant innledning for oss.
Det var avdelingsleder Gunn Evelyn Figenschau  og fagkonsulent Randi Espegard som besøkte oss. De har begge mange års erfaring i virksomheten.
Foilene vedlegges referatet. Se her (PPTX, 97KB).
Møtedeltakerne hadde mange spørsmål og synspunkter,  og vi holdt på fra kl. 12. til 13.45  med dette punktet. 
 
Ekskusjon / tur i juni:
Tove Elin har undersøkt flere muligheter. Det ble stemt over to alternativer.
1.   Veien Kulturminnepark med Langhuset  og kanskje  med Norderhov gamle prestegård, mandag 17. juni 
2.   Kistefosmuseet på Jevnaker, tirsdag 18.6. 
Det ble flertall for å satse på det første alternativet. Vi håper på støtte fra FO Buskerud til noe av utgiftene, f.eks. omvisning. Så dekker vi selv felles kjøring, mat og evt. inngangspenger. Mer informasjon kommer. 
 
Seniorgruppas framtid i FO Viken
Jan delte ut et innlegg han har lagt ut på vår hjemmeside om pensjonistenes framtidige rolle i FO:  "Pensjonistenes og andre ikke-yrkesaktives fremtidige rolle diskuteres i det nye FO-Viken. Skal vi ses på som en ressurs med rettigheter på linje med andre FO-medlemmer, eller skal vi kun "bevares",  jfr FOs seniorpolitiske plattform. Skal vi være drivkraften i egen organisering gjennom en klubb, eller skal fylkesorganisasjonens representantskap utpeke noen som skal ivareta oss gjennom et utvalg?”
Deretter fulgte en diskusjon. Det var stemning for at vår seniorgruppe fortsatt skulle være en klubb. Styret fikk i oppgave å lage et forslag som oversendes styret i FO Buskerud og som ønskes tatt opp til avstemning på FOs landsmøte i november.
Styremedlem Elisabeth var uenig i at vi skulle være en klubb med like rettigheter som klubbene for de yrkesaktive, og valgte å trekke seg fra styret.

StyretÅRSMØTE 28.1.2019


Årsmøtet ble avholdt  mandag 28. januar 2019 i lokalene til Jonas B Gundersen i Drammen.
Møtet varte totalt fra kl. 12.00 til litt før kl. 15.00.

Det var totalt 16 personer tilstede, inkludert leder for FO Buskerud, Gry Juvelid. Gry er Buskeruds siste fylkesleder og også den som har sittet lengst !!!

Før årsmøtet informerte Gry Juvelid om hvordan vår gruppe ble vedtatt opprettet som en klubb i 2011. I dag mener FO at dette var feil og ikke i samsvar med vedtektene etter HAT (Hovedavtalen).
Vi er en gruppe, men ikke en klubb med fulle rettigheter til medlemmer i Representantskap etter antall medlemmer. Vi fortsetter imidlertid å ha våre tre medlemmer der så lenge FO Buskerud består.

Gry orienterte videre om den organisasjonsdebatten som har vært internt i FO etter konsulent rapport som gav mange innspill - og diskusjonen fortsatte også etter at det er bestemt å opprette FO Viken. Det har vært en del uenighet og manglende vilje til å gå inn i denne diskusjonen, men i dag er Gry og flere tillitsvalgte med henne positive til å bli større. Det kreves profesjonalitet på mange områder i forbundet for de tillitsvalgte, politisk, tarifforhandlinger, sosialfaglig og i forhold til utadrettet arbeid. Det er lettere å dekke flere felt  i større tillitsmannsgrupper. FO Viken vil da få et større Representantskap enn de tre fylkene har i dag, men med færre medlemmer for hver av de gamle avdelingene. (4 medlemmer fra Buskerud totalt antagelig) En ad hoc gruppe har sette på dette og foreslått at seniorgruppa skal få en plass i RP, men uten stemmerett. 
Årsmøtet i dag var så langt uenig dette.

FO har en Seniorpolitisk plattform. Denne gjelder for yrkesaktive over 55 år og tilligger ansvaret for de Tillitsvalgte i klubbene på arbeidsplassene, dvs for seniorer i arbeidslivet. Seniorutvalgene skal være et tilbud til pensjonerte dvs ikke- yrkesaktive FO’ere.

Elisabeth Sommerfelt fortalte fra Representantskapsmøte i Buskerud, i november 2018 om FO’s syn på Utdanningspolitikken i dag.
Læringsutbyttebeskrivelser og kjernekompetanse heter det nå. Mye diskusjon rundt spissing av utdanning mot spesielle grupper som barnevern, puh, rusmisbrukere, men hva da med de andre og det forebyggende arbeidet?
FO ønsker prosess og gruppearbeid i Bachelor utdanningen og mer samhandling med praksisfeltet. Har vi yrkesutdanninger eller akademiske utdanninger?
Vi får f.eks. ikke sosionomer i jobb på universitetet fordi for få har doktorgraden.
FO har ikke trukket bastante konklusjoner mht bachelor / master 3 eller 5 år, egne studieretninger.
Brukerorientering – praksisnærhet og forskningsbasert læring skal være stikkord.

Gry og Elisabeth fortalte litt fra  landssamling for seniorpolitiske utvalg/klubber i Oslo tirsdag 22. januar 2019. Det er  ca 10 av 19 fylker  som har aktive seniorutvalg, og aktiviteten varierer. De fleste er et utvalg som er valgt av Fylkesavdelingen og er et rådgivende utvalg for styret i denne. Leder i utvalget er representert i Fylkesstyret og i Representantskapet.  Noen er aktive med medlemsmøter og ekskusjoner i tillegg. Målsettingen varierer fra rent sosiale treff, til faglige møter og til aktive uttalelser til fylkesstyret. Deltakere varierer, de fleste med aldersgrense over 62 år, noen ned til 55 år og noen har ikke aldersgrense,  men er for alle ikke-yrkes aktive.
Noen av dem er rene sosiale tiltak, noen av dem har en del samarbeid med Fylkesavdelingen og noen ønsker å jobbe mer politisk. Det er et ønske om at vi uttaler oss, mener noe om senior- og eldreområdet, om fattigdomsproblematikk, barnevern, rusomsorg etc og om aktuelle teamer generelt.
(Se forøvrig eget referat fra samlinga her (PDF, 58KB).)
 

 

SELVE ÅRSMØTET varte fra 13.30 til 15.00.

Møtet ble ledet av Inger B Mikkelsen.
Følgende 15 medlemmer var tilstede: Liv Melar, Lisbeth Johansen, Elisabeth Sommerfelt, Ewy Jacobsen, Turid Schyberg, Crister Bjørkman, Torunn Thorstad, Tove Elin Fjeldsaunet, Knut Magnus Myrvold, Inger Bjørbæk Mikkelsen, Unni Hilsen, Arne Birger Heli, Carl Grydeland, Grethe S Karlsen, Tove Blåmoli.
I tillegg deltok fylkesavdelingens leder Gry Juvelid.

Sak 1: Årsberetningen. Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Forslag til endring av Retningslinjene våre. Enstemmig vedtatt.
Pkt 3, årsmøte, skal lyde:   
Første møte i hvert kalenderår, er årsmøte. På årsmøtet legges fram beretning. Etter innstilling fra valgkomitéen velges nytt styre, delegater/varadelegater til FO-Buskerud sitt representantskap, samt ny valgkomité.
Årsmøtet kan også behandle forslag som er kunngjort på forhånd.
Pkt 4, styre og valgkomité, skal lyde:
Styret består av 3 personer samt 2 varamedlemmer, alle valgt for ett år.
Styret konstituerer seg selv, og kan velge leder for hele eller deler av valgperioden.
Ved styre-avgang i årsmøteperioden, rykker varamedlem opp.
Valgkomitéen består av 3 personer, valgt for ett år av årsmøtet.

Sak 3: Valg av tillitsvalgte, enstemmig valgt
Styremedlemmer: Carl Grydeland, Knut Magnus Myrvold og Elisabeth Sommerfelt.

Varamedlemmer til styret; Tove Elin Fjeldsaunet og Jan Christensen, sistnevnte med fortsatt ansvar for hjemmesiden. Varamedlem har møte- og talerett, ikke stemmerett på  styremøtene.

Medlemmer til representantskapet: Lisbeth Johansen, Elisabeth Sommerfelt og Inger B Mikkelsen.
Varamedlemmer til representantskapet: Jan Christensen og Carl Grydeland
(Planlagte møter: Fredrikstad 7. og 8. mars og Drammen  22. og 23. mai 2019)

Valgkomite:
Torunn Thorstad, Crister Bjørkman og Tove Blåmoli. (Ingen representanter fra styret.)

Sak 4:  Møteplan for våren
Forslag på  møtedatoer ble lagt fram:
Mandag 11. mars,  (etter 6 uker)
Mandag 29. april, (etter 7 uker og påske)  
Mandag 3. (etter 5 uker senioruniversitetsdag? ) eller mandag 17. juni (etter 7 uker og pinse) . Evt. bytte ukedag for ekskusjon.
(På styremøte 11.2. er noen av disse datoene blitt endret, se øverst på våre hjemmesider.)

Sak 5. Eventuelt
Saken om en som gjerne ønsker å delta på våre møter selv om hun ikke er mer enn 60 år, ble luftet. Våre retningslinjer sier at våre medlemmer er over 62 år. Det ble da bestemt at endring av dette evt må legges fram for neste årsmøte og vedtas med 2/3 flertall av frammøtte stemmer. Dette i h.h.t til våre retningslinjer.

es
 

Vedlegg - årsmøtepapirer:
Forslag til endring av retningslinjene (PDF, 86KB)
Dagsorden m/beretning og innstilling (PDF, 115KB)