Fylkesavdelingsstyrets arbeidsutvalg består normalt av leder, nestleder og fylkesfylkessekretær, og fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av fylkesavdelingsstyret.Mellom møtene i fylkesavdelingsstyrets arbeidsutvalg har leder fullmakt avgitt av fylkesavdelingsstyrets arbeidsutvalg.
 

STIFTELSESÅRSMØTE SAK 5.8 /2020
Arbeidsutvalget – mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøtet vedtar mandat for arbeidsutvalget

Jamfør § 11.5 Fylkesavdelingsstyret

«Fylkesavdelingsstyrets arbeidsutvalg består normalt av leder, nestleder og fylkessekretær og ett styremedlem.  Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av fylkesavdelingsstyret»

Arbeidsutvalget velges på årsmøte for en periode av 2 år.  Arbeidsutvalget skal:

  • Forberede styremøter, representantskapsmøter og årsmøte
  • Disponere økonomien i tråd med representantskapets og styrets prioriteringer
  • Fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste styremøte

Til arbeidsutvalget har medlemmene møteplikt. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Alle saker i arbeidsutvalget avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Mellom møtene i arbeidsutvalget har leder fullmakt avgitt av arbeidsutvalget. Økonomisk ramme for vedtak i AU er kr 5 000,-"